สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา สมาคมครูศิลปะประถมศึกษา สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา สมาคมครูสังคมประถมศึกษา สมาคมครูการงานอาชีพประถมศึกษา สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สมาคมครูวิทยาศาตร์ประถมศึกษา