The Association of Primary Art Teachers


 
งานอบรม Work shop "การลากและระบายสีไร้พู่กัน"

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษา ร่วมกับชมรมครูศิลปะกรุงเทพมหานคร จัดอบรม Work shop หัวข้อ "การลากและระบายสีไร้พู่กัน" ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2555

?

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม โดยสามาถสำรองที่นั่งได้ตามเบอร์โทรที่ระบุไว้ด้านล่าง.

?

?