The Association of Primary Art Teachers


 
อบรม “ศิลปะกับการขับเคลื่อนเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล”

สมาคมครูศิลปะประถมศึกษาจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ และจัดอบรมให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป หัวข้อ ศิลปะกับการขับเคลื่อนเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล วิทยากรโดย ว่าที่ร้อยตรี ถาวร อารีศิลป : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญสมาชิก และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

กำหนดการอบรม และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ๒๕๕๗ ของ สมาคมครูศิลปะประถมศึกษา

วันเสาร์ที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๗  ณ  โรงแรมเสนาเพลส  กรุงเทพมหานคร

 

๐๘.๓๐  –     ๐๙.๐๐ น.       ลงทะเบียน

 

๐๙.๐๐    –    ๑๐.๓๐ น.      บรรยายพิเศษ หัวข้อ   ศิลปะกับการขับเคลื่อนเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล

วิทยากรโดย ว่าที่ร้อยตรี ถาวร อารีศิลป : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

 

๑๐.๓๐  –     ๑๐.๔๕ น.      รับประทานอาหารว่าง

 

๑๐.๔๕  –   ๑๒.๐๐ น.        บรรยายพิเศษ หัวข้อ ศิลปะกับการขับเคลื่อนเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล (ต่อ)

 

๑๒.๐๐  –  ๑๓.๐๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน

 

๑๓.๐๐  –   ๑๔.๐๐ น.        ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗

 

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.           บรรยายพิเศษ หัวข้อ ศิลปะกับการขับเคลื่อนเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล (ต่อ)

 

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

ค่าลงทะเบียน ๔๐๐ บาท พิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมครูศิลปะประถมศึกษา เข้าอบรม ฟรีโดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. สมาชิกเก่า (สมาชิกตลอดชีพ และสมาชิกรายปี ที่เป็นสมาชิกก่อนวันที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๕๗) เข้าอบรมฟรี
  2. สมาชิกใหม่ (สมัครสมาชิกตลอดชีพ) เข้าอบรมฟรี
  3. สมาชิกใหม่ (สมัครสมาชิกรายปี) ชำระค่าอบรม ๑๐๐ บาท

ทั้งนี้ท่านสามารถสมัครสมาชิกหน้างานได้ โดยมีรายละเอียดการสมัครดังนี้ดังนี้

  1. ค่าสมัครสมาชิกรายปี จำนวน ๒๐๐  บาท (ค่าสมัครแรกเข้า ๑๐๐ บาท + ค่าสมาชิกรายปี ๑๐๐ บาท)
  2. ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ๖๐๐ บาท (ค่าสมัครแรกเข้า ๑๐๐ บาท + ค่าสมาชิกตลอดชีพ ๕๐๐ บาท)

 

 

Download แบบตแบรับ คลิกที่นี่

Download แผนที่ คลิกที่นี่