The Association of Primary Career Teachers


โครงการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์

ขอเชิญนักเรียนในระดับประถมศึกษา? มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์และสามารถนำไปใช้ได้จริง

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ด้านงานประดิษฐ์และสามารถนำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ได้จริง โดยทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นโครงการที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย ปลูกฝัง และสนองพระราชดำริ เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจ และสามารถนำหลักการของเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในงานประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด
- นักเรียนในระดับประถมศึกษา? มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
- รับสมัครทีมละ 3 คน

หลักเกณฑ์การจัดทำและการส่งผลงาน
1) หลักเกณฑ์การส่งผลงาน
1.? ผลงานประกอบด้วย แผนการจัดทำ ชิ้นงาน และรายงานประกอบ
2. ชิ้นงานจะต้องส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย จิตอาสา และจิตสาธารณะ หรือนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
3. ชิ้นงานทั้งสองลักษณะจะต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้หลักการของเทคโนโลยีสะอาด
4. ชิ้นงานที่ส่งจะต้องไม่เคยได้รับรางวัล หรือส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา
6. สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่งผลงานประกวดได้ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับละไม่เกิน 2 ชิ้นงาน
7. สมาคมฯ สงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืน ไม่ว่าผลงานนั้นๆ จะได้รับรางวัลหรือไม่ แต่บริษัทจะจัดทำเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการประกวดส่งให้เจ้าของผลงาน ผู้ให้คำปรึกษา และสถานศึกษาในภายหลัง
2) การส่งผลงาน
จัดส่งผลงานทางไปรษณีย์มาที่ สมาคมครูการงานอาชีพประถมศึกษา เลขที่ 9/99? ซอยลาดพร้าว 38? ถนนลาดพร้าว? แขวงจันทรเกษม? เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900? โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ครั้งแรก กำหนดให้ส่งเอกสารดังนี้
1. ใบสมัคร
2. แผนการจัดทำ รวมไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ เอ 4 ซึ่งแผนการจัดทำจะต้องระบุหัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
2.1. วัตถุประสงค์ / เป้าหมายการจัดทำชิ้นงาน
2.2. วิธีการจัดทำชิ้นงาน
2.3? ประโยชน์ที่ได้จากชิ้นงาน
ขยายเวลา ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 (ถือวันประทับตราทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ครั้งที่สอง (เฉพาะผู้ที่ผ่านรอบคัดกรอง) กำหนดให้ส่งชิ้นงาน และเอกสารดังนี้
1. ส่งชิ้นงาน โดยระบุข้อมูลมากับชิ้นงานให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการรวมชิ้นงานกับแผนการจัดทำที่ส่งมาในรอบแรก หากชิ้นงานดังกล่าวมีขนาดใหญ่ หรือไม่สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ ให้ท่านส่งภาพถ่ายชิ้นงานโดยละเอียดหรือส่งซีดี ดีวีดี มานำเสนอต่อคณะกรรมการแทน
2. ส่งรายงานประกอบชิ้นงาน ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ เอ 4 เพื่อสรุปให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินผลงาน

การตัดสิน
วิธีการตัดสิน แบ่งการตัดสินออกเป็น 3 รอบ ดังนี้
รอบคัดกรอง?? คณะกรรมการจะคัดกรอง จะคัดกรองแผนการจัดทำที่ผู้สมัครส่งมาในรอบแรกตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน
รอบที่ 1?? คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือก ผลงาน (แผนการจัดทำ ชิ้นงาน และรายงานประกอบ)?? ให้เหลือประเภทละ 6 ผลงาน โดยจะแจ้งผลให้ทราบภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2553
รอบตัดสิน?? ผลงานที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 เจ้าของผลงานจะต้องนำผลงานมาจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินในวันตัดสินที่จะจัดขึ้น ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยจะตัดสิน ประกาศผล และมอบรางวัลในวันเดียวกัน ซึ่งจะแจ้งวัน เวลาและสถานที่ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง หรือติดตามข้อมูลได้ที่? www.apt4kru.org? หรือโทร????????? 0 2512 0661 ต่อ 3912

หลักเกณฑ์การให้คะแนน
1. คะแนนการวางแผนการจัดทำชิ้นงาน??? 50 คะแนน
2. คะแนนชิ้นงาน??? ??? ??? ??? 60 คะแนน
3. คะแนนการจัดทำรายงานสรุปผล??? ??? 40 คะแนน
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

รางวัล
ผู้ที่ชนะการประกวดทั้ง 3 ระดับ จะได้รับโล่เกียรติยศ วุฒิบัตร พร้อมเงินรางวัล ดังนี้
-? รางวัลชนะเลิศ??? ???? ??????? ??? ได้รับเงินรางวัล? 5,000? บาท + โล่
-? รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1???? ? ได้รับเงินรางวัล? 3,000? บาท + โล่
-? รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2?????? ได้รับเงินรางวัล? 2,000? บาท + โล่
-? รางวัลชมเชย 3 รางวัล??? ??????? ได้รับของที่ระลึก + โล่
รวมเงินรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 30,000 บาท

ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบรางวัลใดรางวัลหนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล
เจ้าของผลงาน และสถานศึกษาที่เจ้าของผลงานศึกษาอยู่ ที่ได้เข้ารอบทุกรอบจะได้รับเกียรติบัตรภายหลังการเสร็จสิ้นโครงการ? ทั้งนี้เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลทุกประเภท อนุญาตให้ผู้จัดการประกวดคือ สมาคมครูการงานอาชีพประถมศึกษา? และผู้สนับสนุนโครงการประกวด สามารถนำผลงานดังกล่าวไปดัดแปลง ผลิต? และเผยแพร่ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา ในรูปแบบต่างๆ ต่อไป

ผู้ให้การสนับสนุน
1)? บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด
2)? มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
3)? สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สมาคมครูการงานอาชีพประถมศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ด้าน งานประดิษฐ์ และสามารถนำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ได้จริง โดยทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นโครงการที่ส่งเสริม