สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ

- มีสิทธิพิเศษในการเข้ารับการอบรมให้ความรู้ที่จัดโดยสมาคม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าผู้ที่มิได้เป็นสมาชิก

- มีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ของสมาคม

- ได้รับส่วนลด 10 % ในการซื้อหนังสือทุกประเภท (ยกเว้นวารสารแม็ค) ของบริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด

- ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ ?สมาชิก VIP MEMBER CARD  ของบริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด เพียงท่านแจ้งความประสงค์มายังหมายเลขโทรศัพท์ 02 512 0661 ต่อ 3815 ซึ่งท่านจะได้รับสิทธิพิเศษอีกมากมาย