งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ของกรรมการสมาคมสมาคม

?

?