เมษายน 2011

08 เมษายน 2011

สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษาจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 โดยกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษ

จากนายกสมาคม (อ.กุศยา แสงเดช) ในหัวข้อ " Working With Young Learnners" ให้แก่สมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 26 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร