คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา
นางกุศยา?แสงเดช

นายกสมาคมฯ

นางอิศราณี เชนะโยธิน
อุปนายกกรุงเทพมหานคร
นางยุรีรัตน์ กิตติภูมิชัย
อุปนายกภาคกลาง
นางยุพาวรรณ ลินิฐฏา
อุปนายกภาคกลาง
นางศรีทัย สุขยศศรี
อุปนายกภาคเหนือ
นางดาราวดี ชมศิริ
อุปนายกภาคอีสาน
นางรัชนี สุวรรณน้อย
อุปนายกภาคใต้
นางอังคณา บุญพงษ์
ผู้ช่วยอุปนายกภาคอีสาน
นางกนกพร บุญอาจ
กรรมการ
นางเตือนใจ วสเกษม
กรรมการ
นางพิชญ์สุดา อินทรสูต
กรรมการ
นางรตินธร วาดเขียน
กรรมการง
นางอรอนงค์ ศรีหริ่ง
กรรมการ
นางนิภาวรรณ ลุนละวงษ์
กรรมการ
นายพงษ์เทพ มุธุตา
กรรมการง
นางภคมณ สุระวดี
กรรมการง
นายธีรพล เบญจจินดา
กรรมการ
นางพัชราภรณ์ ทัศนสุวรรณง
กรรมการ
นางบุญโฮม ชูสกุลล
กรรมการ
นางกมลทิพย์ เพ่งผล
กรรมการ
นางจิรัญญ์นันท์ สิงห์ยัง
กรรมการและประชาสัมพันธ์
นางเวียงษา ปะนะทัง
กรรมการและนายทะเบียน
นางสาวพัชราภรณ์ ยังโยมร
กรรมการและเหรัญญิก
นางสาววรรณภา ลาภเกิน
กรรมการเลขาธิการ