สรุปกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในสมัยที่ 1 ปี 2551-2552

จากวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

  1. เป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้สมาชิกได้รับความรู้ และความก้าวหน้าทางวิชาการ และสามารถนำไปพัฒนาการศึกษาของประเทศ
  2. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและบุคคลภายนอก
  3. ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู รวมถึงการสนับสนุนให้สมาชิกเขียนตำราภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในระดับท้องถิ่น ไปจนถึงระดับประเทศ
  4. สร้างความสัมพันธ์กับสถาบันครูอื่น หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับครู หรือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน
  5. เป็นศูนย์กลางสำหรับการเผยแพร่เอกสาร ข่าวสารของสมาคม หรืออื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก และเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพ อันดีระหว่างสมาชิก
  6. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการกุศลทั่วไป