กิจกรรมที่ได้ดำเนินการในสมัยที่ 1 ปี 2551-2552
  1. ประชุมวิชาการสัญจร? 3? ครั้ง ให้ความรู้สมาชิกในเรื่องการจัดทำผลงานทางวิชาการ และ ให้สมาชิกในแต่ละภาค นำเสนอผลงาน ของตนเอง
  2. ได้รับความช่วยเหลือจากสำนักพิมพ์แม็ค ในการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารของสมาคมฯ ไปยังสมาชิกทุกคน
  3. จัดโบว์ลิ่งการกุศล 2 ครั้ง โดยการนำทีมของท่านพลโทสมชาย? เชนะโยธิน สมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ? และ อาจารย์อิศราณี? เชนะโยธิน? อุปนายกกรุงเทพมหานคร ได้เงินสุทธิรวมทั้งสิ้น? 243,844.50? บาท
  4. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการกุศล โดยการทอดผ้าป่า และ กฐินสามัคคี ประธานองค์กฐิน คือ ผศ. พยนต์ แสงเดช และ อาจารย์กุศยา แสงเดช? ดังนี้
    ได้เงิน ในการทอดผ้าป่าถวายวัดโนนม่วง จำนวน? 68,000?? บาท
    ได้เงิน ในการถวายองค์กฐินวัดทุ่งสว่าง? จำนวน? 789,965?? บาท