งานกฐินประจำปี 2554

ตามที่สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษาได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ วัดป่าอุ่มจาน จังหวัดอุดรธานีนั้น

ในงานครั้งนั้น มีผู้มีจิตศัทธาร่วมบริจาคเงินทำบุญทั้งสิ้น??๑๙๙,๙๙๙? บาท? (๒? แสนบาทถ้วน)
?
โดย อ.กุศยา? แสงเดช? และ ญาติๆ ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยเป็นเงิน? ๓๕,๐๐๐? บาท

?

และทางบริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด?โดย อ.พีระ พนาสุภน?ร่วมทำบุญด้วย? ๑๐,๐๐๐ บาท

นอกจากนั้นก็มีคณะกรรมการสมาคมฯ? ภาคอีสาน และ คณะครูผูสอนภาษาอังกฤษ ไปร่วมทำบุญด้วยเช่น?โดยมีรายนามดังนี้


นางอังคณา?????บุญพงษ์???????????? นางจิรัญนันท์???สิงห์ยัง?????????? ??? นายปรีชา???วิเศษชัย????

นางปรียานุช???พรมอ๊อต???????????? นางกนกพร บุญอาจ???????????????? ? นางประไพทอง??สิทธิพรหม?????????

นางชูศรี??เย็นทรวง???????????????????? นางดวงพร??โสบุญ????????????????? ?? นางสาวนงครักษ์??จรูญวรรณ

นางภัณฑิรา??สร้อยพาน???????????? นางรัชนีวรรณ???สอนโพธิ์?????????? นายคำภา???????กระทุ่มขันธ์?

นางรัชฎา???????ศรีโลห้อ?????????????? นางเยาวรัตน์??????วิมุขติบุตร????? ? นางมยุรี?????บุญแก้ว?

นายทองสุข?บัวละคร??????????? ????? นางรัชนีวรรณ???สอนโพธิ์????????? ?นางอุราวรรณ? นาสมบูรณ์

นางจุราณี? คนใหญ่?????????????? ????? นางสาวธณิฏฐา? นาทองบ่อ????? นางพรพนารัตน์???ดาร์ม

ว่าที่ ร.ต. ไสว? ศิริวัฒนพงษ์????????คุณต้อย? พัชริดา? ดุจจานุทัศน์? นางสาวสุมาลี???บัณฑิตรักการค้า?

นางประภา???ผาอาจ???พร้อมครอบครัว?????????????? นางเวียงษา????ปานะทัง?พร้อมครอบครัว???

นางจันศรี???อ่อนชัย??พร้อมครอบครัว??????????????? นางอุบลวัลย์? ชัยสิทธิ์???พร้อมครอบครัว?

?นายสมยศ? พลค้อ และครอบครัว????????????????????

?คุณวงเดือนบุญฮวด? คุณเมฆขาว - คุณจุลพงษ์? ทัญญะเชียงพิณ???

?

และอีกหลายๆ คน ที่ไม่ได้ไปร่วมด้วยก็ฝากซองไป? ป้าดา (อ.ดาราวดี) ?ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย??ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย??จงดลบันดาลให้ทุกท่าน?มีความสุข?ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณธนสารสมบัติทุกท่านเทอญ?

?

ดูภาพข่าว คลิกที่นี่