โครงการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ

โครงการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ

?

แนวคิดและหลักการ

สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา จะจัดการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในระดับ? ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถในวิชาภาษาอังกฤษอยู่เสมอ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน และกระตุ้นให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

?

?

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศได้เข้าร่วมแข่งขัน

?

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เพื่อให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาที่เข้าแข่งขันได้แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนประถมศึกษาสนใจ และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
  3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษามากขึ้น

?

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทั่วประเทศ (ยกเว้นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ)

?

วิธีการสมัคร

1)?กำหนดรับสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม ? 10 กันยายน? 2555

2)?ค่าสมัครคนละ 100.- บาท

3)?แนบใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

?

การชำระเงิน

1. ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาลาดพร้าว 25? ชื่อบัญชี?สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา เลขที่บัญชี 045-2-97258-1

2. ส่ง ใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย (ส่วนของสมาคม) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) และ หลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ (ใบ pay in) มาทางไปรษณีย์ถึง สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา เลขที่ 9/99 อาคารแม็ค ลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม? เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

หมายเหตุ : กรุณาโทรแจ้งการชำระเงินภายหลังการส่ง FAX ใบ pay in? แล้วที่หมายเเลข 0 2512 0661 ต่อ 3812 ด้วย มิเช่นนั้นสมาคมจะไม่รับผิดชอบหากเกิดกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเงินที่โอนมาเป็นของใคร

การลงทะเบียนสอบ

ให้นักเรียนลงทะเบียนที่หน้าห้องสอบ ณ สถานที่สอบ (โรงเรียนพญาไท) โดยแสดงบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย และสามารถดูรายชื่อได้ทาง www.apt4kru.org/eng/, www.facebook.com/apt.english หรือบริเวณด้านหน้าของสถานที่สอบ

?

รายละเอียดการแข่งขัน

1)??กำหนดวันแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 เวลา 9.00 น.-11.00 น.

2)??ประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555

3)??สถานที่สอบแข่งขัน ณ โรงเรียนพญาไท

4)??หากผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนเป็นอันดับ 1, 2 หรือ 3 มีคะแนนเท่ากัน จะต้องสอบเพื่อหาผู้ได้อันดับละ 1 คน อีกครั้ง

5)?ผู้ที่มีคะแนนสอบสูงสุด 6 คนแรก ถือเป็นผู้ได้รับรางวัล

?

รายละเอียดการสอบ

1. ข้อสอบปรนัย : Grammar, Usage, Reading จำนวน 100 ข้อ

2. Speech (เฉพาะผู้เข้ารอบ 10 คนแรก)

?

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ????????????????? ??? ได้รับเงินรางวัล? 10,000? บาท และโล่พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1?????? ได้รับเงินรางวัล??? 7,000? บาท และโล่พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2?????? ได้รับเงินรางวัล??? 5,000? บาท และโล่พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 7 รางวัล?????????? ได้รับเงินรางวัล??? 1,000? บาท? และเกียรติบัตร?????? ?

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้นจำนวน? 29,000? บาท

?

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา

?

ผู้สนับสนุนโครงการ

บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด

?

หมายเหตุ :

1.? รายได้จากค่าสมัครหลังจากหักค่าใช้จ่าย (ค่ากรรมการตรวจข้อสอบ กรรมการคุมสอบ และค่าสถานที่) จะนำเงินไปเป็นรายได้ของสมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไป

2.? สมาคมสงวนสิทธ์ในการเผยแพร่ข้อสอบ และเฉลย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 ?2512 ?0661 ต่อ 3815

?

Download ใบสมัคร คลิกที่นี่

?


?