อบรม หลักสูตร “Phonics” ตามแนวคิด Montessori : Level 1. (เน้นการสอนแบบ Teach Less Learn More)

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหัวข้อ “Phonics” ตามแนวคิด Montessori : Level 1.  (เน้นการสอนแบบ Teach Less Learn More)

 

 

 

หลักการและเหตุผล

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กนั้น ครูต้องมีพื้นฐานความรู้ที่สมบูรณ์ ซึ่งกระบวนการอ่านนั้นมีตั้งแต่การออกเสียงที่ถูกต้อง การผสมคำ และการแต่งเป็นประโยค

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงจัดการอบรมเรื่อง Phonics” ขึ้น โดยแบ่งเป็น level เพื่อให้เหมาะสมกับครู และนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งใช้สื่อการสอนตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่(Montessori)

 

การอบรมครั้งนี้เน้นให้ผู้สอนได้เพิ่มประสบการณ์ในการเรียนการสอนในเรื่องของการออกเสียง การผสมคำ และการแต่งประโยค รวมถึงการจัดทำสื่อการสอนด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและตรงกับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย

 

 

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้สอนมีประสบการณ์สอนด้าน Phonics เพิ่มมากขึ้น
  2. เพื่อให้ผู้สอนสามารถทำสื่อการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้ด้วยตนเอง

 

กลุ่มเป้าหมาย

ครูผู้สอนนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย และประถมศึกษาตอนต้น

 

วันที่ และเวลาที่จัดอบรม

29 มีนาคม 2557  เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3  บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

 

วิทยากร

Ms. Charunee Singhsachakul  (เน้นการอบรมแบบจัดกลุ่ม ใกล้ชิดแบบตัวต่อตัว)

 

เนื้อหา

* สอนการออกเสียงโดยใช้เพลง และตัวอักษรกระดาษทราย

*  สร้างคำโดยใช้สื่อ moveable alphabet box

*  ฝึกสอนแต่งประโยคโดยใช้สื่อการสอน

* กิจกรรมทดลองสอนหน้าชั้น โดยใช้สื่อการสอน

* การผสมเสียง

* การจัดทำสื่อการสอน

 

การประเมินการอบรม

แบบประเมินการอบรม

 

ค่าลงทะเบียน

350 บาท

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้สอนมีประสบการณ์สอนด้าน Phonics เพิ่มมากขึ้น
  2. ผู้สอนสามารถทำสื่อการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้ด้วยตนเอง

 

 

ดาวน์โหลด แบบตอบรับ คลิกที่นี่