การสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

แนวคิดและหลักการ

สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษาจัดการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6 ขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถในวิชาภาษาอังกฤษอยู่เสมอ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน และกระตุ้นให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

download ใบสมัคร                         download แผนที่สนามสอบ

 

 

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สนใจและฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
 2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษามากขึ้น

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทั่วประเทศ

 

วิธีการสมัคร

 1. กำหนดรับสมัครวันที่ 1 มิถุนายน - 4 กันยายน  2558
 2. ค่าสมัครคนละ 100.- บาท
 3. ใบรับรองโปรแกรมการเรียนจากสถานศึกษา ลงนามโดยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศขึ้นไป
 4. ส่งใบสมัคร พร้อมใบ pay in มายัง

4.1 ไปรษณีย์ถึง สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา เลขที่ 9/99 อาคารแม็ค ซ.ลาดพร้าว 38   ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 หรือ

4.2  สแกนเอกสารส่งมาที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ

4.3  ส่ง FAX มายังหมายเลข 0 2938 2028  กด 6

 

การชำระเงิน : โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 25 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 045-2-97258-1 ชื่อ บัญชีสมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2558 ที่ www.apt4kru.org/eng

 

การลงทะเบียนสอบ : นำบัตรประชาชน มาแสดงในวันสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ *

 

รายละเอียดการแข่งขัน

 1. กำหนดวันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 เวลา 9.00 น. - 11.00 น.
 2. พิธีมอบรางวัล วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. - 14.30 น.
 3. สถานที่สอบแข่งขัน ณ โรงเรียนราชวินิตประถม ถนนราชสีมา (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)
 4. หากผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนอันดับ 1, 2 หรือ 3 มีคะแนนเท่ากัน จะต้องสอบเพื่อหาผู้ได้อันดับละ 1 คน อีกครั้ง
 5. ผู้ที่มีคะแนนสอบสูงสุด 6 คนแรกของโปรแกรมการเรียนแต่ละประเภท ถือเป็นผู้ได้รับรางวัล

 

** ประกาศผลสอบทาง www.apt4kru.org/eng ภายในวันที่ 20 กันยายน 2558 โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนในการดูผลสอบ

 

รายละเอียดการสอบ : ข้อสอบปรนัย : Grammar, Writing, Usage, Reading จำนวน 100 ข้อ

 

ประเภทการแข่งขัน

 1. ประเภทห้องเรียนปกติ    2.  ประเภทห้องเรียนพิเศษ

 

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ                 ประเภทละ           5,000  บาท และโล่พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ประเภทละ          3,000  บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ประเภทละ          2,000  บาท และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 3 รางวัล        ประเภทละ         1,000  บาท และเกียรติบัตร          

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้นจำนวน  26,000  บาท


ผู้รับผิดชอบโครงการ : สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา

 

ผู้สนับสนุนโครงการ : บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0  2512  0661 ต่อ  3912, 3815

 

หมายเหตุ : สมาคมสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อสอบและเฉลย

download ใบสมัคร                                                 download แผนที่สนามสอบ