รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต (ประถม) ถ.ราชสีมา กรุงเทพมหานคร

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ

 

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
1 ด.ช. วรพล สกุลร่มโพธิ์ 00001 ป.5 อัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร
2 ด.ช. วสวัตติ์ ระวังวงศ์ 00002 ป.5 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
3 ด.ช. ธนดล อุทัยสินธุเจริญ 00003 ป.5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
4 ด.ช. จิรภัสร รัตนามาลี 00004 ป.5 ผะดุงศิษย์พิทยา กรุงเทพมหานคร
5 ด.ช. ปริตต์ จันทร์จรูญ 00005 ป.5 ผะดุงศิษย์พิทยา กรุงเทพมหานคร
6 ด.ญ. ทักษิณา ชูวานิชวงศ์ 00006 ป.5 ผะดุงศิษย์พิทยา กรุงเทพมหานคร
7 ด.ช. กฤตยชญ์ วรคุตตานนท์ 00007 ป.5 ผะดุงศิษย์พิทยา กรุงเทพมหานคร
8 ด.ช. ศุภฤกษ์ คำป่าแลว 00008 ป.5 ผะดุงศิษย์พิทยา กรุงเทพมหานคร
9 ด.ช. ณกฤช คำพุศย์ 00009 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
10 ด.ญ. หฤทัยชนก พงศ์ธนเกียรติ 00010 ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
11 ด.ญ. ญาณิษฏา เอี้ยววงษ์เจริณ 00011 ป.4 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
12 ด.ญ. กัญจน์มิตา บุญสุวรรณ 00012 ป.5 เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร
13 ด.ญ. ชนานันท์ พวงเพชร 00013 ป.5 เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร
14 ด.ช. คมกริช สาครสุขศรีฤกษ 00014 ป.6 ปัญญาศักดิ์ กรุงเทพมหานคร
15 ด.ช. เด่นพงศ์ จูศิริวงศ์ 00015 ป.5 ปัญญาศักดิ์ กรุงเทพมหานคร
16 ด.ช. ปูติน ทองโปร่ง 00016 ป.6 ปัญญาศักดิ์ กรุงเทพมหานคร
17 ด.ญ. พิมพ์ลภัส เปรมสำราญ 00017 ป.6 ปัญญาศักดิ์ กรุงเทพมหานคร
18 ด.ช. ภาวิช หมากผิน 00018 ป.4 ปัญญาศักดิ์ กรุงเทพมหานคร
19 ด.ญ. รวมพล จูศิริวงศ์ 00019 ป.6 ปัญญาศักดิ์ กรุงเทพมหานคร
20 ด.ช. สุภัค คุณวุฒิ 00020 ป.6 ปัญญาศักดิ์ กรุงเทพมหานคร
21 ด.ญ. ภัทรมน พงศ์เจตน์พงศ์ 00021 ป.6 พระมารดานจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
22 ด.ญ. สุปรีดิ์ พรหมศร 00022 ป.6 ฤทธิไกลศึกษา กรุงเทพมหานคร
23 ด.ช. สิรวิชญ์ สมิทธ์สมบูรณ์ 00023 ป.6 ฤทธิไกลศึกษา กรุงเทพมหานคร
24 ด.ช. ณัฐวุฒิ สิธิสอน 00024 ป.6 ฤทธิไกลศึกษา กรุงเทพมหานคร
25 ด.ญ. ศิกานต์ เทพราชา 00025 ป.6 ฤทธิไกลศึกษา กรุงเทพมหานคร
26 ด.ช. ภาคิน สุขเหมือน 00026 ป.5 ฤทธิไกลศึกษา กรุงเทพมหานคร
27 ด.ญ. เบญญาภา เค้นา 00027 ป.5 ฤทธิไกลศึกษา กรุงเทพมหานคร
28 ด.ช. พศวีร์ จำปีศรี 00028 ป.4 ฤทธิไกลศึกษา กรุงเทพมหานคร
29 ด.ช. อนุชา โสดา 00029 ป.4 ฤทธิไกลศึกษา กรุงเทพมหานคร
30 ด.ญ. สุวีรยา สาวแดง 00030 ป.4 ฤทธิไกลศึกษา กรุงเทพมหานคร
31 ด.ญ. สิมิรัน นาคเวช 00031 ป.5 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
32 ด.ญ. ณัฐฐ์ณชชา นพพรมมงคล 00032 ป.6 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
33 ด.ช. สุวรา สุราวุฒินาค 00033 ป.6 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
34 ด.ญ. ศรีรัตน์ เอื้อพันธ์พงศ์ 00034 ป.6 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
35 ด.ญ. กฤติยา สะแกขาว 00035 ป.6 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
36 ด.ญ. ปัญญา ตั้งอัศวเวย์ 00036 ป.6 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
37 ด.ญ. ปัญณธร บุญญาพงษ์พันธ์ 00037 ป.4 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
38 ด.ญ. บุษกร เหอ 00038 ป.5 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
39 ด.ญ. พิชชาพร สมใจ 00039 ป.5 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
40 ด.ช. ภฤศ อึ้งอัจจิมากูล 00040 ป.5 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
41 ด.ช. ภูริ เจริญวิริยะภาพ 00041 ป.5 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
42 ด.ญ. นันทภัค สุวิทย์เรื่องฤทธิ์ 00042 ป.4 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
43 ด.ญ. ยูนะ จารุพูนผล 00043 ป.4 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
44 ด.ญ. ชุติมา วลิตวรางค์กูร 00044 ป.4 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
45 ด.ญ. ชนิดา หมั่นการนา 00045 ป.4 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
46 ด.ญ. รังสิยา เครืออินทร์ 00046 ป.4 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
47 ด.ญ. พัสวี แก้วพวง 00047 ป.4 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
48 ด.ญ. ภวิน เลิศกระโทก 00048 ป.4 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
49 ด.ญ. อมรรัตน์ อ่อนชูศรี 00049 ป.4 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
50 ด.ช. จิณภัค ฤทธิเดช 00050 ป.4 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ