รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

 

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต  ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

 

 

ลำดับ
ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
51 ด.ญ. นันท์สินี แซ่แต้ 00051 ป.4 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
52 ด.ญ. อติกานต์ ลือทองหลาง 00052 ป.4 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
53 ด.ญ. กฤตยา สายโกสินทร์ 00053 ป.4 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
54 ด.ญ. กันตา นาครัตน์ 00054 ป.4 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
55 ด.ญ. พิชญาภา อิ่มอ่ำ 00055 ป.4 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
56 ด.ญ. วรัญญา วรรณวิจิตร 00056 ป.4 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
57 ด.ช. กิตตินันท์ ชาติมนตรี 00057 ป.4 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
58 ด.ช. ปวิรนันท์ จันทร์เรือง 00058 ป.4 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
59 ด.ช. กัณจน์ชญา ลาภจิตร 00059 ป.5 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
60 ด.ญ. พิชญาภา ศาลา 00060 ป.5 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
61 ด.ญ. พิชชาพร รุจิรวณิชเทพ 00061 ป.5 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
62 ด.ญ. อรณัฐ อิ่มอ่ำ 00062 ป.5 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
63 ด.ญ. ฬจุฬา คำตัน 00063 ป.5 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
64 ด.ญ. กานต์พิชชา ศรีรัชฎานันทน์ 00064 ป.5 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
65 ด.ญ. พัชรพร ชาวลี้แสน 00065 ป.5 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
66 ด.ช. บวรรัตน์ อ้นคง 00066 ป.5 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
67 ด.ช. พิมพ์พัฒน์ พาณิชย์กุล 00067 ป.5 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
68 ด.ญ. ธนิษฐา ถิ่นโพธิ์วงษ์ 00068 ป.5 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
69 ด.ญ. ลภัส ติลกเรืองชัย 00069 ป.6 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
70 ด.ญ. บุญยาพร เต็งศรีประเสริฐ 00070 ป.6 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
71 ด.ญ. ภิญญาฎา เอี่ยมวิจิตร 00071 ป.6 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
72 ด.ญ. ศิริขวัญ มั่นถาวรวงศ์ 00072 ป.6 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
73 ด.ญ. ณัฐกมล วิสุชาติ 00073 ป.6 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
74 ด.ช. ศุภณัฐ ทรัพย์ดี 00074 ป.6 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
75 ด.ญ. กานต์สินี กลิ่นขจร 00075 ป.6 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
76 ด.ญ. ฐิติพร คูพัฒนานุกุล 00076 ป.6 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
77 ด.ช. ศุภกิจ หิรัญจารุทัศน์ 00077 ป.6 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
78 ด.ช. ปุณญวัจน์ คล้ำเนียม 00078 ป.6 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
79 ด.ช. ธันวา แนวนาค 00079 ป.6 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
80 ด.ช. กวินภพ ตันธเนศ 00080 ป.4 อัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร
81 ด.ญ. ปารจรีย์ อึ้งอุดรภักดี 00081 ป.6 Home  School อุบลราชธานี
82 ด.ญ. นิรินธนา อึ้งอุดรภักดี 00082 ป.3 Home  School อุบลราชธานี
83 ด.ช. ภูมิฐาน คำมะนารถ 00083 ป.6 สายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี
84 ด.ญ. มนสิชา บุตรอินทร์ 00084 ป.6 สายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี
85 ด.ญ. นัชชา ธรรมขันทา 00085 ป.6 สายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี
86 ด.ญ. ณัฐวดี อินต๊ะแก้ว 00086 ป.6 สายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี
87 ด.ญ. เลอลักษณา สงนอก 00087 ป.6 สายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี
88 ด.ญ. ศิรินทร์ทิพย์ คำอ่วม 00088 ป.6 สายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี
89 ด.ญ. วิภารัตน์ ศรีชานิล 00089 ป.6 สายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี
90 ด.ญ. พิชชาพร ขัดทรายขาว 00090 ป.6 สายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี
91 ด.ญ. ศิวนาถ ช่อชบา 00091 ป.6 สายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี
92 ด.ญ. ชัญญา วิเศษยา 00092 ป.6 สายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี
93 ด.ญ. พนิตพร บุรินรัมย์ 00093 ป.6 สายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี
94 ด.ญ. ศศิร์กรณ์ ศิริพรมมาศ 00094 ป.6 สายมิตรศึกษา ปราจีนบุรี
95 ด.ช. ภัสภูมิ ตันนิรันดร 00095 ป.5 ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
96 ด.ญ. กชกร พุ่มสุข 00096 ป.4 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
97 ด.ช. ณัฐพงศ์ สุวรรณมนตรี 00097 ป.5 เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร
98 ด.ญ. คุณัญญา กลิ่นสกุล 00098 ป.5 เผดิมศึกษา กรุงเทพมหานคร
99 ด.ช. รตัญญู โอนสวัสดิ์ 00099 ป.6 เผดิมศึกษา กรุงเทพมหานคร
100 ด.ช. ขวัญพัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ 00100 ป.6 เผดิมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ