รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

 

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต  ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
501 ด.ช. ไม้เอก โพธิทิพย์ 00501 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
502 ด.ช. กรัณย์พล จุฬาสถิตย์ 00502 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
503 ด.ช. นนท์ปวิธ ปลื้มอารมย์ 00503 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
504 ด.ช. กษิพัจน์ พรหมโคตร 00504 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
505 ด.ช. พริสร ประสาทกุล 00505 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
506 ด.ช. พรพินิต ประสาทกุล 00506 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
507 ด.ช. สุวโรจน์ มาจันทร์ 00507 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
508 ด.ช. สุธีภัทท์ ลิมวิภูวัฒน์ 00508 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
509 ด.ช. กิตติธัช รัตนวรรณชัย 00509 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
510 ด.ช. เมธัส สุเมธาศร 00510 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
511 ด.ช. กลทีป์ เรืองวาทะศิลป์ 00511 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
512 ด.ช. วิวิทย์ ว่องธนาการ 00512 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
513 ด.ช. สรกฤช ระฆังทอง 00513 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
514 ด.ช. ณภัทร วุฒิศุภโชติ 00514 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
515 ด.ช. ณัฐเมธี โพธิ์เลิศสวัสดิ์ 00515 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
516 ด.ช. ธัชธรรม ธนบุญสมบัติ 00516 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
517 ด.ช. กชภูมิ สุริยาวรกุล 00517 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
518 ด.ช. อคิฬะ ลิมปนันท์ 00518 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
519 ด.ช. ดรัณภพ ส่งสวัสดิ์ 00519 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
520 ด.ช. ชานน เจียง 00520 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
521 ด.ช. สุคนธนา ธัญญะวัฒนา 00521 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
522 ด.ช. ภัทร วชิรไชยการ 00522 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
523 ด.ช. กันต์ธีร์ จิตรัตนกุล 00523 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
524 ด.ช. ปูรณ์ ตระกูลตั้งมั่น 00524 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
525 ด.ช. วาริช กันฉาย 00525 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
526 ด.ช. อคิระ พิพัฒน์ธาราสกุล 00526 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
527 ด.ช. ปวร เทวหสกุลทอง 00527 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
528 ด.ช. ชวิศ เมฆรุ่งเรืองไกร 00528 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
529 ด.ช. สรทรรศน์ ประภัสสรพิพัฒน์ 00529 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
530 ด.ช. นนท์ปวิธ เอกบูรณะวัฒน์ 00530 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
531 ด.ช. กมลวรรธ เอกเมธีพันธ์ 00531 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
532 ด.ช. อิทธิพันธ์ กิตติศรีไสว 00532 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
533 ด.ช. มงคลฑัช มงคงกำจรกุล 00533 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
534 ด.ช. ธีร์ เมธีพิทักษ์ธรรม 00534 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
535 ด.ช. ณภัทร ฤทธ์ถาวร 00535 ป.6 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
536 ด.ญ. ธนพร คำยิ่ง 00536 ป.6 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
537 ด.ญ. วรกร พลราชม 00537 ป.6 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
538 ด.ญ. ชนม์ชนก ฉันทะวัฒน์ 00538 ป.6 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
539 ด.ญ. พรธีรา เฉลยพจน์ 00539 ป.6 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
540 ด.ช. พลภัทร ทองเชื้อ 00540 ป.6 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
541 ด.ช. ธเนศ วุฒิวรรณ 00541 ป.6 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
542 ด.ญ. ชนิดา โลหะเวช 00542 ป.5 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
543 ด.ช. วชิรวิชญ์ แพนลา 00543 ป.5 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
544 ด.ญ. ญาณิศา เอ่งฉ้วน 00544 ป.5 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
545 ด.ช. กฤตภาส บุรมศรี 00545 ป.4 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
546 ด.ช. ณพติ อัศวจิตบุญ 00546 ป.4 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
547 ด.ญ. คคนัมพร เมฆขุนทด 00547 ป.4 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
548 ด.ญ. ณัฐธิชา รัตนมังสังค์ 00548 ป.4 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
549 ด.ญ. ศิริวรรณ พันธ์ศรี 00549 ป.4 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
550 ด.ช. ชยุตรา วราภักดิ์ 00550 ป.4 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร

 

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ