รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

 

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต  ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
551 ด.ช. สิรวิชญ์ สาริกาชาติ 00551 ป.4 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
552 ด.ช. ภัทร บัวแก้ว 00552 ป.4 ประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
553 ด.ญ. น้ำหอม ลิ้มบุพศิริพร 00553 ป.5 เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร
554 ด.ญ. เพ็ญรุ่ง คำแพง 00554 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
555 ด.ญ. ธนกมล ยิ้มศิริ 00555 ป.5 สาธิตพิบูลบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
556 ด.ญ. ปุณยาภา ชุณหกาญจน์ 00556 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
557 ด.ญ. วรีศา สิริสัณฐิติกุล 00557 ป.6 ตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
558 ด.ช. ณศิต เก่าเงินโชติ 00558 ป.4 ประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
559 ด.ช. คณาพงษ์ คำชุม 00559 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
560 ด.ญ. ณภัทรศมน กีรตีประภากุล 00560 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
561 ด.ญ. นิชานันท์ ล้ำวิริยะพันธ์ 00561 ป.6 อนุราชประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร
562 ด.ญ. นพรดา สุวรรณนุรักษ์ 00562 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
563 ด.ช. นภนต์ กนกศิลป์ 00563 ป.5 จิตรลดา กรุงเทพมหานคร
564 ด.ช. ณภัทร สิกขมาน 00564 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
565 ด.ญ. ภูวธีตา อิทธิพาณิชพงศ์ 00565 ป.6 อนุบาลยุวพัฒน์  นครสวรรค์ นครสวรรค์
566 ด.ญ. ชนิษฎา เตชาพิสุทธิ์ 00566 ป.6 อนุบาลยุวพัฒน์  นครสวรรค์ นครสวรรค์
567 ด.ช. ณัฐดนัย มาร์ค พันธ์ขอ 00567 ป.6 อนุบาลยุวพัฒน์  นครสวรรค์ นครสวรรค์
568 ด.ญ. ชุติกาญจน์ มณฑาพันธุ์ 00568 ป.5 อนุบาลนนทบุรี นนทบุรี
569 ด.ญ. ณัฏฐ์สิฏา ใจบุญลือ 00569 ป.4 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง
570 ด.ช. เตชินท์ วิสุทธิ์ดวงดุษดี 00570 ป.4 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง
571 ด.ช. กิจจาณัฏฐ์ ยิ่งยง 00571 ป.4 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง
572 ด.ช. พานเพชร พรมเรือง 00572 ป.4 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง
573 ด.ญ. พิชชา สมานสินธุ์ 00573 ป.4 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง
574 ด.ญ. ปริยากร สุขแจ่มใส่ 00574 ป.4 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง
575 ด.ญ. ณิชาพร พุทธวงศ์ 00575 ป.5 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง
576 ด.ญ. วีรดา เสียงสนั่น 00576 ป.5 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง
577 ด.ช. ธัชกร บำรุ่งสวัสดิ์ 00577 ป.5 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง
578 ด.ช. ภูรินทร์ พลมาก 00578 ป.5 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง
579 ด.ช. ธนกร สุขแจ่มใส่ 00579 ป.5 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง
580 ด.ญ. ภิญรดา เจนบวร 00580 ป.5 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง
581 ด.ช. ณัฐธีร์ วัชรปริยพัฒน์ 00581 ป.5 เซนต์คาเบรียน กรุงเทพมหานคร
582 ด.ช. สิรวิชญ์ ครองศักดิ์ศิริ 00582 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
583 ด.ช. ธนนล ตรีทศกุล 00583 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
584 ด.ช. ก้องภัค สุนทรวรรณ 00584 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
585 ด.ช. ธีร์ธวัช นาคะเกศ 00585 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
586 ด.ช. วัชรวัชย์ สิงห์สุวรรณ 00586 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
587 ด.ช. ณธัญญ์ เจือณรงค์ฤทธ์ 00587 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
588 ด.ช. จิรเวธน์ กวีไตรภพ 00588 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
589 ด.ช. อธิชวิชญ์ กาญจนสำราญวงศ์ 00589 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
590 ด.ช. ณัฐดนัย ศักดาภิพาณิชย์ 00590 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
591 ด.ช. คมิก ศรีสุทราภรณ์ 00591 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
592 ด.ช. ศรวัสย์ บรรยง 00592 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
593 ด.ช. กิตติภูมิ กาญจนชานันท์ 00593 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
594 ด.ช. ภัคพล ฉัตรพรธรรม 00594 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
595 ด.ช. ชินภัทร ฤกษ์ขจรเกียรติ 00595 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
596 ด.ช. ศิวัจน์ วัฒนะศรีพงษ์ 00596 ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
597 ด.ช. ภูชัชช์ สัจจะปรเมษฐ์ 00597 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
598 ด.ช. อังคฤทธิ์ วาจาพัฒนา 00598 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
599 ด.ช. รพี โอวจริยาพิทักษ์ 00599 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
600 ด.ช. ณัชพล ลิ้มเจริญ 00600 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

 

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ