รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

 

 

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต  ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

 

ลำดับ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
601 ด.ช. อภิภู รวมธารทอง 00601 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
602 ด.ช. ประวันวิทย์ ชัยนภาศักดิ์ 00602 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
603 ด.ช. เสฏฐนันท์ หวังจงรักกุล 00603 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
604 ด.ช. กศิฐ์กฤษฎิ์ จันทะเรือง 00604 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
605 ด.ช. พีรวุฒิ ศักดาภิพาณิชย์ 00605 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
606 ด.ช. ชัชพน อุตสาหรุจิกุล 00606 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
607 ด.ช. ปัณณ์ ปานกลาง 00607 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
608 ด.ช. ธนวิชญ์ ศรัทธาวรสิทธิ์ 00608 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
609 ด.ช. อนพัท แสงปรีชารัตน์ 00609 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
610 ด.ช. กฤศ เจริญพรสุข 00610 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
611 ด.ช. ณฐกรณ์ สิงห์หนองโดน 00611 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
612 ด.ช. ธนกร ทรัพย์นิธิ 00612 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
613 ด.ช. ภานุวิชญ์ ธรรมจุนเจือ 00613 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
614 ด.ช. ติณณ์ โภชนพันธ์ 00614 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
615 ด.ช. กรณภว์ เกตุพันธ์ 00615 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
616 ด.ช. กรณ์ สถิรปํญญา 00616 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
617 ด.ช. ภูรี พรนำโชคชัย 00617 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
618 ด.ช. วัณณุวรรธน์ ชัยนภาศักดิ์ 00618 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
619 ด.ช. ธัทเดช กัลยพฤกษ์ 00619 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
620 ด.ช. ชยุตส์ สาทรกิจ 00620 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
621 ด.ช. ธีรภัทร ลีละยุทธสุนทร 00621 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
622 ด.ช. อคิระ คีน  เตียวตระกูล 00622 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
623 ด.ช. ณัฐรัชต์ วิญญา 00623 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
624 ด.ช. ดรุษกร รังษีภโนดร 00624 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
625 ด.ช. พัสกร ลีลานันทกิจ 00625 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
626 ด.ช. ศุภกร เมี้ยนมิตร 00626 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
627 ด.ช. ดุลยภัทร ซวน 00627 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
628 ด.ช. สิปปภาส ชวานนท์ 00628 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
629 ด.ช. สิรภพ โสภาผล 00629 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
630 ด.ช. ปวเรศ วรวิทย์จรุงวัฒน์ 00630 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
631 ด.ช. ปวรภัส อุดมธรรม 00631 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
632 ด.ช. ปิยภูมิพัฒน์ ปรีชาสนองกิจ 00632 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
633 ด.ช. ภูชิต ลิมปะพันธ์ 00633 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
634 ด.ช. ฉัตริน ปิ่นโอฬารรัตนกุล 00634 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
635 ด.ช. ธีธัช เจือณรงค์ฤทธ์ 00635 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
636 ด.ช. เตชสิทธิ์ รัศมีอุทัย 00636 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
637 ด.ช. ธีร์ รัศมีเจริญ 00637 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
638 ด.ช. กานต์ วิเศษรัตน์ 00638 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
639 ด.ช. ศาศวัศ เลิศสวัสดิ์ 00639 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
640 ด.ช. ธณกฤต ภานุโสภา 00640 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
641 ด.ช. วิชญะ วันทนีย์วรกุล 00641 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
642 ด.ช. นรเศรษฐ์ สมบุญ 00642 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
643 ด.ช. สิรภัค จักรวาลวิบูลย์ 00643 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
644 ด.ช. ชัชชัย เกียรติคุณพันธุ์ 00644 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
645 ด.ช. จิรุฒม์ จันเจือมาศ 00645 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
646 ด.ช. พสธร ลุมพิกานนท์ 00646 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
647 ด.ช. ธนภัทร แชดวง 00647 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
648 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ชื่นรัตนกุล 00648 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
649 ด.ช. อรรถพัฒน์ บุญวรเศรษฐ์ 00649 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
650 ด.ช. กุลวิชญ กฤษฎาพงษ์ 00650 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
651 ด.ช. เตวิช สมากุล 00651 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
652 ด.ช. พศวีร์กฤช วิภาสธาริตสถุล 00652 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
653 ด.ช. มนัสวัน แสงทองสุก 00653 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
654 ด.ช. ภาวิช ธาระวานิช 00654 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
655 ด.ช. ชนุดม จตุวีรพงษ์ 00655 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
656 ด.ช. เมธาสิทธิ์ กฤษดาพลพิพัฒน์ 00656 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
657 ด.ช. อภิมงคล เมฆชมภู 00657 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
658 ด.ช. ศวิษฐ์ ประไพศาล 00658 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
659 ด.ช. ดลภัทร ธันโยดม 00659 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
660 ด.ช. ณัฏฐ์ปพัท พยัคฆเรือง 00660 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
661 ด.ช. กรดนัย ตรีรัตนกุลจรัส 00661 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
662 ด.ช. อาชวิน กิตติรัตนไพบูลย์ 00662 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
663 ด.ช. ภูดิศ ปรัชญานุพัทธ์ 00663 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
664 ด.ช. โชติธัช หวังไพบูลย์กิจ 00664 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
665 ด.ช. สิรภพ ชูชุมพร 00665 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
666 ด.ช. ณพวิทย์ มุทธาประพฤทธิ์ 00666 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
667 ด.ช. ธนกฤติ นิรัตติมานนท์ 00667 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
668 ด.ช. ณนนท์ พวงสมบัติ 00668 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
669 ด.ช. กฤติน สนธิโพธิ์ 00669 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
670 ด.ช. ปองชัย ปองเสงี่ยม 00670 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
671 ด.ช. การัณยภาส วิไลเนตร 00671 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
672 ด.ช. ธีรัช บุพพารัมณีย์ 00672 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
673 ด.ช. ปัณณาธีร์ มหาวิจิตร 00673 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
674 ด.ช. จิรัฎฐ์ พัสกรพินิจ 00674 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
675 ด.ช. ปวเรศ เชาวรัตน์ 00675 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
676 ด.ช. ภาสวัฒน์ ฉันทวิริยวัฒน์ 00676 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
677 ด.ช. จอม อรุณรัตน์ 00677 ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
678 ด.ช. นิรวิทธ์ เกษตรเกรียงไกร 00678 ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
679 ด.ญ. เบญญาภา อติชาติภัสสร 00679 ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
680 ด.ญ. ณิชา อัครชัย 00680 ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
681 ด.ช. ธนดล เหล็กดี 00681 ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
682 ด.ญ. กรณิศ แก้วสุข 00682 ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
683 ด.ช. จิรพันธุ์ เพ็ชรเอี่ยม 00683 ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
684 ด.ญ. เกวลิน เจริญวสัสดิ์ 00684 ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
685 ด.ช. กวิน สุรคุปต์ 00685 ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
686 ด.ญ. ภารดา ชาคะพา 00686 ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
687 ด.ญ. ณัฐนิชา วรรณกะลัศ 00687 ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
688 ด.ญ. ศรีรัตน์ สืบนุสนธิ 00688 ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
689 ด.ญ. พิมพ์วิภา ศิรอนุวัฒน์ 00689 ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
690 ด.ญ. เกริกพล เซ็งแซ่ 00690 ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
691 ด.ช. ติณณภพ รัตนวรางค์ 00691 ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
692 ด.ช. คณิน นิยมพัฒนาพาณิชย์ 00692 ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
693 ด.ญ. อมลวรรณ มากมี 00693 ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
694 ด.ญ. ชุติมณฑน์ เลิศสกุลไพศาล 00694 ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
695 ด.ญ. สิริกร งามสิริเดชาวงศ์ 00695 ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
696 ด.ญ. อินท์พรรษ รุ้งรุจิเมฆ 00696 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
697 ด.ญ. จิดาภา จำลองเพ็ชร 00697 ป.4 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
698 ด.ญ. เพ็ชร ภัทรพิชยะ 00698 ป.4 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
699 ด.ญ. อลิส พัฒนภิญญ์ 00699 ป.4 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
700 ด.ช. อภิวิชญ์ โพธิพิบูลย์ 00700 ป.4 แสงโสม กรุงเทพมหานคร

 

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ