รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

 

 

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต  ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ
ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
701 ด.ช. ธนิสร พงษ์พินิจ 00701 ป.4 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
702 ด.ช. ศิรวิชญ์ นนทสวัสดิ์ศรี 00702 ป.4 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
703 ด.ญ. เมธาวรรณ มิตรวงศ์ 00703 ป.4 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
704 ด.ญ. ภัทราพร กมลาภรณ์ 00704 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
705 ด.ช. พีรณัฐท์ โพธิ์เงิน 00705 ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
706 ด.ญ. ยุวพร ภมรสูตร 00706 ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
707 ด.ช. วรินทร โฆวัชรกุล 00707 ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
708 ด.ช. จิรกร จงรัตนกิจ 00708 ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
709 ด.ช. อิงควัต วิชัยลักขณา 00709 ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
710 ด.ช. จิรเมธ ชวดชุม 00710 ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
711 ด.ญ. วทันยา โลหะวานิชบุตร 00711 ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
712 ด.ช. สริตา สุขมิตร 00712 ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
713 ด.ญ. ชาลิสา หงส์โพธิพันธ์ 00713 ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
714 ด.ช. พิสิฐพงศ์ แก้วธัญญานุกุล 00714 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
715 ด.ญ. ฐาลดา ไกรศักดาวัฒน์ 00715 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
716 ด.ช. วีรภัทร คุณรัตนปราการ 00716 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
717 ด.ญ. ณัฐกานต์ ถาวรวิสุทธิกุล 00717 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
718 ด.ญ. สุชาพิชญ์ กลั่นกล้า 00718 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
719 ด.ญ. เปมิกา คล้ายจันทอง 00719 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
720 ด.ช. ยศกร เกียรติคุณโสภณ 00720 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
721 ด.ญ. นิชนันท์ บุญศิริ 00721 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
722 ด.ญ. ปภาดา บุญนาค 00722 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
723 ด.ญ. ธนัชชา เจริญวิศาล 00723 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
724 ด.ญ. ชุติกาญจน์ มาลีรักษ์ 00724 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
725 ด.ช. กฤษติธี โชติคราม 00725 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
726 ด.ญ. ยิหวา ภักดี 00726 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
727 ด.ญ. ณกมล ปรีชาวนา 00727 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
728 ด.ช. พชร ราศรีจันทร์ 00728 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
729 ด.ช. ยศพล เอื้อวัฒนา 00729 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
730 ด.ญ. สิตา กาญธนะประเสริฐ 00730 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
731 ด.ช. สุรรัฐ ศรีวนิชย์ 00731 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
732 ด.ช. ณฐภณ ซีตันติเวช 00732 ป.5 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
733 ด.ช. ปูรณ์ บัวแก้ว 00733 ป.5 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
734 ด.ญ. อลิซาเบล รีส 00734 ป.5 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
735 ด.ช. จิรภัทร พลรัตน์ 00735 ป.5 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
736 ด.ญ. ศรัณย์พร โกยสวัสดิ์ 00736 ป.5 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
737 ด.ญ. ณภาภัช วงศ์สุนทร 00737 ป.5 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
738 ด.ญ. โยษิตา รอดวัฒนกุล 00738 ป.5 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
739 ด.ช. พศิน วาทินกล้า 00739 ป.5 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
740 ด.ช. ปยุต สุระพิณชัย 00740 ป.5 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
741 ด.ญ. ปณยนุช โพธิ์พุทธนันท์ 00741 ป.5 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
742 ด.ช. ดุลยพจน์ ดำรงทวีศักดิ์ 00742 ป.5 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
743 ด.ช. พุฒิ พุทธสถิต 00743 ป.5 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
744 ด.ช. ธีร์ คชสาร 00744 ป.5 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
745 ด.ญ. ชญานิศ มานารัตน์ 00745 ป.5 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
746 ด.ญ. รัญชิดา ปลั่งพงษ์พันธ์ 00746 ป.5 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
747 ด.ช. ต้นน้ำ อ่อนฤทธิ์ 00747 ป.6 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
748 ด.ช. ธนภัทร ปลั่งพงษ์พันธ์ 00748 ป.6 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
749 ด.ช. ติณณ์ณภัทร ช้างยอด 00749 ป.6 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
750 ด.ญ. พุทธรักษา แซ่เอง 00750 ป.6 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร

 

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ