รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

 

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต  ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ลำดับ
ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
751 ด.ช. ชัชชญา เอาแสงดีกุล 00751 ป.6 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
752 ด.ญ. ชมนภัส นิยมไทย 00752 ป.6 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
753 ด.ช. วรัษฐ์ แจ่มเจริญชัยนนท์ 00753 ป.6 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
754 ด.ช. อาชัญ แซ่โอว 00754 ป.6 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
755 ด.ช. ภาวัต โรจนโชติกุล 00755 ป.6 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
756 ด.ช. ชิติพัทธ์ อยู่สงค์ 00756 ป.6 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
757 ด.ช. พศิน ชดช้อย 00757 ป.6 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
758 ด.ช. ธาม ศศิแสงศุภร 00758 ป.6 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
759 ด.ช. การุณ ปันเด 00759 ป.6 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
760 ด.ญ. สิริกร วิริยานภาภรณ์ 00760 ป.6 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
761 ด.ญ. ชยานุตม์ ยันต์พิเศษ 00761 ป.6 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
762 ด.ช. ปณิธิ มักเที่ยงตรง 00762 ป.6 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
763 ด.ญ. จิดาภา โพธิกานนท์ 00763 ป.6 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
764 ด.ญ. ชวัลญา บุญอาสาสกุล 00764 ป.6 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
765 ด.ญ. เอริน ปิยะสกุลชับชาญ 00765 ป.6 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
766 ด.ญ. นิมมิดา มีนาค 00766 ป.6 เอกบรูพา กรุงเทพมหานคร
767 ด.ญ. อรจิรา ศิลป์อัจฉริยะ 00767 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
768 ด.ช. ธนกร ม่วงทิพย์ 00768 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
769 ด.ช. อคิน ไชยหิรัญการ 00769 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
770 ด.ช. คุณาพันธุ์ อภัยรัตน์ 00770 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
771 ด.ญ. เขมจิรา โพธิ์ใหญ่ 00771 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
772 ด.ช. ฐาปนันท์ โชติพันธวานนท์ 00772 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
773 ด.ช. ธีรกฤต คงเวสน์สุพัฒน์ 00773 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
774 ด.ช. ศรุต เฟื่องวุฒิ 00774 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
775 ด.ช. รวินทร์ ชมมิ่ง 00775 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
776 ด.ช. โมกข์ มงคลเข็ม 00776 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
777 ด.ญ. พนัชกร วตถาภรณ์ศิริ 00777 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
778 ด.ช. ธนวัฒน์ วงศ์บุตร 00778 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
779 ด.ญ. ธมกร สูงสว่าง 00779 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
780 ด.ช. พีรพัฒน์ เหล่าโกสิน 00780 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
781 ด.ช. ณวรรฒ ทรวงบูรณกุล 00781 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
782 ด.ช. กุณช์ สุดใจธรรม 00782 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
783 ด.ช. ณภัทร พิทยาปรีชานนท์ 00783 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
784 ด.ญ. ชาญกานต์ บุญงาม 00784 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
785 ด.ช. สิทาธัตถ์ มณีศรี 00785 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
786 ด.ญ. ศิศิรา วงษ์ศรีแก้ว 00786 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
787 ด.ช. นนทนัน ทวีเพิ่มทรัพย์ 00787 ป.3 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
788 ด.ช. ธมกร ปิยมังคลังกูร 00788 ป.3 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
789 ด.ญ. พลกฤต ชื่นชม 00789 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
790 ด.ช. ณานินท์ สุขพาณิชกุล 00790 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
791 ด.ญ. มุณินท์ แสงสินทรัพย์ 00791 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
792 ด.ญ. กอร์ย่า ศรีสวัสดิ์ 00792 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
793 ด.ญ. นวนิจจ์ ประดิษฐ์สุวรรณ 00793 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
794 ด.ช. สิทธิภัทร รัตนจันทร์ 00794 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
795 ด.ช. ณัฐชนนท์ พัชรัตน์กุล 00795 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
796 ด.ญ. พิชญา อัศวพิชญโชติ 00796 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
797 ด.ญ. ณิชมน สุภานันท์ 00797 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
798 ด.ญ. ณภัทร จิรภาวสุทธิ์ 00798 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
799 ด.ญ. นัญรัลฬ์ อำนวยพรศรี 00799 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
800 ด.ญ. อัญญมณี เนื่องอาชา 00800 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ