รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

 

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต  ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
801 ด.ญ. ภัทรียา จงอุดมสุข 00801 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
802 ด.ช. เบนจามิน แบสคินส์ 00802 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
803 ด.ช. ธนโชติ ฐิติธนานุกิจ 00803 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
804 ด.ช. ชยพล คงเมือง 00804 ป.3 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
805 ด.ช. ณัฐพัชธ์ เจริญจิตต์ 00805 ป.3 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
806 ด.ช. ศุภโชค ปัทมพงศ์ประยูร 00806 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
807 ด.ญ. พลัฏฐ์ธา ศรียาภัย 00807 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
808 ด.ญ. สิริณยา ลอยโต 00808 ป.6 อนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี
809 ด.ช. ภาสพงศ์ เม็นไธสง 00809 ป.6 สาธิตละอองอุทิศ กรุงเทพมหานคร
810 ด.ญ. ขวัญหทัย วลีธรชีพสวัสดิ์ 00810 ป.6 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรึ
811 ด.ช. พบธรรม ดีประเสริฐ 00811 ป.6 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรึ
812 ด.ญ. ชญานิศ ปันจักร์ 00812 ป.6 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรึ
813 ด.ช. ชินดนัย ตระการฐานณรงค์ 00813 ป.6 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรึ
814 ด.ญ. พรวลัญช์ หงษ์ทอง 00814 ป.6 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรึ
815 ด.ช. ภิรคุณ หมู่ศิริ 00815 ป.6 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรึ
816 ด.ญ. รดา เอี่ยมองค์ 00816 ป.6 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรึ
817 ด.ญ. ญาณ์สินี คุสินธุ์ 00817 ป.6 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรึ
818 ด.ช. กิตติธัช ไตรงาม 00818 ป.6 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรึ
819 ด.ช. พงศกร อ่อนพรม 00819 ป.6 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรึ
820 ด.ญ. วันใส รื่นรวย 00820 ป.6 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรึ
821 ด.ญ. นันท์พัชรี เทียนอิน 00821 ป.6 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรึ
822 ด.ช. ธัญวีร์ ผ่องแผ้ว 00822 ป.6 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรึ
823 ด.ญ. ธัญจิรา ศรีวิสุทธิ์ 00823 ป.6 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรึ
824 ด.ญ. ญาตาวี เทียมทัดทอง 00824 ป.6 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรึ
825 ด.ญ. พรชิตา เผ่าวิจารณ์ 00825 ป.6 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรึ
826 ด.ญ. สุกัญญา ราชสุวรรณ์ 00826 ป.6 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรึ
827 ด.ญ. กานต์พลอย เทอดตระกูลรัตน์ 00827 ป.6 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรึ
828 ด.ญ. กานต์ไพลิน เทอดตระกูลรัตน์ 00828 ป.6 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรึ
829 ด.ญ. วริสา เตชาพิสุทธิ์ 00829 ป.5 สองภาษาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
830 ด.ญ. รวิสรา โชติจิระอาภา 00830 ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
831 ด.ช. โอบนิธิ ซินโซ 00831 ป.6 พระแม่มารีสาทร กรุงเทพมหานคร
832 ด.ช. ภูมินทร์ สิทธิวรานนท์ 00832 ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
833 ด.ช. ลัทธวิทย์ สัณหจริยา 00833 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
834 ด.ญ. ณัฐวรา สัณหจริยา 00834 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
835 ด.ช. ศิระ ดวงเนตร 00835 ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
836 ด.ญ. ปาณิสรา ลำอิน 00836 ป.4 บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
837 ด.ช. พีรมล ยิ่งแจ่มเจริญ 00837 ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม สมุครสาคร
838 ด.ญ. กัณฐกาญจน์ สืบบุญเชิญวงศ์ 00838 ป.6 ชลประทานวิทยา นนทบุรี
839 ด.ช. ภัทรภณ วงศ์แจ่มเจริญ 00839 ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
840 ด.ญ. อาธีนา สิทธิวรานนท์ 00840 ป.5 ไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร
841 ด.ช. ศิริวิชญ์ ศิริเจน 00841 ป.5 เซนต์คาเบรียน กรุงเทพมหานคร
842 ด.ช. สิรวัศม์ ทิพากรโรจนกิจ 00842 ป.5 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
843 ด.ช. ปรัชญ์ เกษมทรัพย์ 00843 ป.5 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
844 ด.ช. ปกกฤษณ์ จีระภัทร์ 00844 ป.5 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
845 ด.ช. พีร์นิธิ ศรีชีวะชาติ 00845 ป.5 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
846 ด.ช. ฐกร สุวรรณพิมลกุล 00846 ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
847 ด.ช. รัญชน์ ตั้งกิจงามวงศ์ 00847 ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
848 ด.ช. ภคภาส ปลั่งศิริ 00848 ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
849 ด.ช. ชัยอนันต์ เอื้ออำนวยพร 00849 ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
850 ด.ช. อากร จรัลรัตน์ 00850 ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ