รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

 

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต  ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
851 ด.ญ. วชิราภรณ์ อ่อนจันทร์ 00851 ป.6 นวลวรรณศึกษา กรุงเทพมหานคร
852 ด.ญ. นิจิวัฒน์ สมบูรณ์ 00852 ป.5 นวลวรรณศึกษา กรุงเทพมหานคร
853 ด.ญ. กมลชนก สัจจะธรณ 00853 ป.4 นวลวรรณศึกษา กรุงเทพมหานคร
854 ด.ญ. ศิรกาญจน์ อยู่ยงวัฒนากุล 00854 ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
855 ด.ญ. พิชชานภา นุ่นโต 00855 ป.6 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
856 ด.ญ. ปารพิม อัตตาหกุล 00856 ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
857 ด.ญ. นฤภร ยศปัญญา 00857 ป.6 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
858 ด.ญ. ชุตินันท์ สุขพงศ์จิรากุล 00858 ป.4 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
859 ด.ช. จีรภัทร ยิ่งสุทธิพันธุ์ 00859 ป.5 เซนต์คาเบรียน กรุงเทพมหานคร
860 ด.ช. กิตติภพ ชื่นตระกูล 00860 ป.4 สรรพาวุธวิทยา กรุงเทพมหานคร
861 ด.ญ. ชัยรัมภา ไชยรบ 00861 ป.6 สรรพาวุธวิทยา กรุงเทพมหานคร
862 ด.ญ. โซเฟียแคทธรินทร์ โทมัส 00862 ป.5 สรรพาวุธวิทยา กรุงเทพมหานคร
863 ด.ช. คีตภัทร รวีภควัต 00863 ป.6 สาธิต มศว. ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
864 ด.ญ. พิมพ์รชา เจริญศักดิ์ 00864 ป.5 สาธิตคริสเตียนวิทยา นนทบุรี
865 ด.ญ. ญาดา ปวีณชัย 00865 ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
866 ด.ช. จิรายุส สงวนศฤงคาร 00866 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
867 ด.ช. ชัชพล ปันตา 00867 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
868 ด.ญ. จิดาภา มูลแก้ว 00868 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
869 ด.ญ. ไพรรัมย์ภา ประกิตติกุล 00869 ป.6 สุขฤทัย กรุงเทพมหานคร
870 ด.ช. รัชพล กอร์วงษ์ 00870 ป.6 สุขฤทัย กรุงเทพมหานคร
871 ด.ญ. จิรัฏฐษ ณ  นคร 00871 ป.6 สุขฤทัย กรุงเทพมหานคร
872 ด.ญ. เพชรธ์นยา ชัยเมือง 00872 ป.6 สุขฤทัย กรุงเทพมหานคร
873 ด.ช. ธีรภัทร ญาติตะคุ 00873 ป.6 สุขฤทัย กรุงเทพมหานคร
874 ด.ญ. ณัฐชลัย พัฒโนทัย 00874 ป.6 สุขฤทัย กรุงเทพมหานคร
875 ด.ญ. ณหฤทัย วงษ์วุฒิพงษ์ 00875 ป.6 สุขฤทัย กรุงเทพมหานคร
876 ด.ญ. ชาลิสา พ่วงทอง 00876 ป.6 สุขฤทัย กรุงเทพมหานคร
877 ด.ญ. กัลยาณิน ทองอนุพงศ์ 00877 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
878 ด.ช. ชิตวร วายลม 00878 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
879 ด.ช. จักรกฤษณ์ สายน้ำเย็น 00879 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
880 ด.ญ. อริศา ยมพ้วย 00880 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
881 ด.ญ. ถิรภิญญดา ทองช่วย 00881 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
882 ด.ญ. ณัฏฐา บุญสอน 00882 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
883 ด.ญ. อรวรรณ ผิวอ่ำ 00883 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
884 ด.ญ. ประไพพัตร์ พันธ์โพธิ์ 00884 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
885 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ พวงจินดา 00885 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
886 ด.ช. ชญานิษฐ์ จันทร์เหลือง 00886 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
887 ด.ช. รุจิภาส นำชัยศิริ 00887 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
888 ด.ช. ภูริภัทร นาควิจิตร 00888 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
889 ด.ช. ธีรุตม์ เย็นคงคา 00889 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
890 ด.ญ. สิรินัดดา สิริเกษมเลิศ 00890 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
891 ด.ญ. เพ็ญพิชชา ธนาปิยกุล 00891 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
892 ด.ช. สิทธิโชค แข็งขัน 00892 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
893 ด.ช. คมสัน ชูศรี 00893 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
894 ด.ญ. โยษิตา หลักแหลม 00894 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
895 ด.ญ. สุธีมนต์ พรหมรักษ์ 00895 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
896 ด.ญ. ธนัญญา วิสุทธิกาญจน์ 00896 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
897 ด.ช. พิชิตพล กองสุวรรณ 00897 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
898 ด.ช. ดนุพัฒน์ ธนประจงเลิศ 00898 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
899 ด.ช. พุทธ เสนะกุล 00899 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
900 ด.ช. ธีรวัต รุ่งสุวรรณ 00900 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ