รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

 

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต  ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
901 ด.ช. ธนากา แสงวารี 00901 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
902 ด.ญ. จิรพิณญา จันทราภากร 00902 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
903 ด.ญ. กัญพิมล นันทิรุจ 00903 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
904 ด.ญ. กุลปรียา พันธ์แก่น 00904 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
905 ด.ช. บารมี วรนิตธนากูล 00905 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
906 ด.ช. วิวัฒนะชัย สาระพล 00906 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
907 ด.ช. ธัญเทพ พรหมรักษ์ 00907 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
908 ด.ญ. อลีนา อิ่มแสงจันทร์ 00908 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
909 ด.ญ. ภัทราภรณ์ เรื่อศรีจันทร์ 00909 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
910 ด.ญ. วิมพ์วิภา เสงี่ยมวงศ์ 00910 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
911 ด.ญ. โยษิตา ประธานชัยมงคล 00911 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
912 ด.ช. ศักดิ์พัฒน์ ศรีสัมฤทธิผล 00912 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
913 ด.ช. จุลจักร มูลเพชร 00913 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
914 ด.ช. อนุวัฒน์ บูชาพิมพ์ 00914 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
915 ด.ญ. ปารณีย์ กิตติอัสนีพร 00915 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
916 ด.ญ. กิรณา บุตรศรี 00916 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
917 ด.ญ. เขมจิรา วงศ์ระเบียบ 00917 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
918 ด.ช. ยุทธนา หมั่นตลุง 00918 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
919 ด.ช. ชญานนท์ ขุนวงศ์ 00919 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
920 ด.ช. สุวรุณ อุดมสุขประเสริฐ 00920 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
921 ด.ช. ธนภณ ณิชภัทรชนกุล 00921 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
922 ด.ญ. เกตศณีย์ เปรมชัยวรกุล 00922 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
923 ด.ช. ศิริวุฒิ ชัยเกียรติธรรม 00923 ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
924 ด.ช. ธิติสรณ์ สถิตย์ไทย 00924 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
925 ด.ช. ธีราพัทธ์ จงประเสริฐ 00925 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
926 ด.ญ. พรกนก ชัยลังกา 00926 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
927 ด.ช. วงศวริศ มิลินศาตนันท์ 00927 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
928 ด.ญ. ธนุชนาฎฐ์ มงคลคูณ 00928 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
929 ด.ญ. สิริรัตน์ บุตรหิน 00929 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
930 ด.ญ. ธันยาภรณ์ สุทธิประภา 00930 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
931 ด.ญ. ปริยานุช อัมพรแสงทอง 00931 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
932 ด.ช. อานุภาพ ซิงห์ 00932 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
933 ด.ช. กิตติภัทร หวังเจริญ 00933 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
934 ด.ช. ศุชารัตน์ โคตรวงศจันทร์ 00934 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
935 ด.ญ. ดีปาลี เจน 00935 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
936 ด.ญ. กานต์มณี รัฐมณีสมบัติ 00936 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
937 ด.ญ. ณัฐนิชา วุฒิไกร 00937 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
938 ด.ญ. พรนภัส นาฬกาวิท 00938 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
939 ด.ญ. มานิตา สุขเจริญ 00939 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
940 ด.ช. ชานนท์ ชนะเทพ 00940 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
941 ด.ช. พลธิป อังคณากุล 00941 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
942 ด.ญ. ศุภิสรา พวงจินดา 00942 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
943 ด.ช. สิริการณ์ เพชรโอ 00943 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
944 ด.ช. อภิพล ภัทรพงศ์วัฒนา 00944 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
945 ด.ช. กษิดิศ อินทรกำแหง 00945 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
946 ด.ช. ศุภโชค สมสนุก 00946 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
947 ด.ช. อภิวิชช์ จำปาเทศ 00947 ป.4 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
948 ด.ญ. อชิรญา สุรัตนชัยบุญเลิศ 00948 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
949 ด.ญ. ปุณยพร จันทร์ทอน 00949 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
950 ด.ญ. ธัญญา ชาปาน 00950 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ