รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

 

 

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต  ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
951 ด.ญ. ณัฐชยา งูคำ 00951 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
952 ด.ญ. ณัฐญาดา งูคำ 00952 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
953 ด.ญ. อารญา จันทร์เติม 00953 ป.6 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
954 ด.ช. รัชนนท์
ศรีอันยู้
00954 ป.4 เซนต์แอนดรูว์
กรุงเทพมหานคร
955 ด.ช. กฤษติธ์ อิ่มวิเศษ 00955 ป.6 แสงโสม นนทบุรี
956 ด.ช. คณิน ชัยเดชสุริยะ 00956 ป.6 แสงโสม นนทบุรี
957 ด.ญ. กมลพร มทัสเสถียร 00957 ป.6 แสงโสม นนทบุรี
958 ด.ญ. เบญญาภา แต้ประเสริฐ 00958 ป.6 แสงโสม นนทบุรี
959 ด.ญ. ธนัชชา นาคปน 00959 ป.5 นวลวรรณศึกษา กรุงเทพมหานคร
960 ด.ช. วายุภักษ์ บุบผา 00960 ป.5 แย้มสะอาดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
961 ด.ญ. ภัทรภร โกญจนพันธ์ 00961 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
962 ด.ญ. นิษฐกานต์ สิทธิพงศ์โสภณ 00962 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
963 ด.ญ. วรรณิศา สุรัชนิติ 00963 ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
964 ด.ญ. ภคพร วิทยาประพัฒน์ 00964 ป.6 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
965 ด.ญ. เกศรา ปัญญาวัน 00965 ป.6 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
966 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ นุรักษ์ 00966 ป.6 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
967 ด.ญ. สวิตตา แก้วสิริ 00967 ป.4 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
968 ด.ญ. ดุจเดือนเด่น เฟื่องแก้ว 00968 ป.4 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
969 ด.ช. นพัฒธร นิมนต์รัมย์ 00969 ป.6 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
970 ด.ญ. กมลชนก พาน้อย 00970 ป.6 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
971 ด.ญ. ทิพย์อาภา เพ็งเลา 00971 ป.6 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
972 ด.ช. อานุรักษ์ ศรีทองกุล 00972 ป.6 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
973 ด.ช. วาลิช ทองดี 00973 ป.6 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
974 ด.ช. ฐิติภัทร อิสมาแอล 00974 ป.6 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
975 ด.ญ. ดานิสา ทองสุก 00975 ป.6 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
976 ด.ญ. พชรวรรณพร สมานบุตร 00976 ป.6 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
977 ด.ญ. สุธาศินี ตีเวียง 00977 ป.6 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
978 ด.ญ. พาขวัญ สุรปริญญากุล 00978 ป.6 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
979 ด.ญ. ลลิตภัทร พรหมแย้ม 00979 ป.6 อนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี
980 ด.ญ. ณัฏฐนิช บุญเนรมิตร 00980 ป.6 วรนาถวิทยากำแพงเพชร กำแพงเพชร
981 ด.ช. ณัฐพงศ์ จะระนะธัมโม 00981 ป.6 วรนาถวิทยากำแพงเพชร กำแพงเพชร
982 ด.ญ. พิมชนก ธงชัย 00982 ป.6 วรนาถวิทยากำแพงเพชร กำแพงเพชร
983 ด.ญ. ระรินทิพย์ ผสมทรัพย์ 00983 ป.5 วรนาถวิทยากำแพงเพชร กำแพงเพชร
984 ด.ญ. วรภพ โพธิ์เงิน 00984 ป.6 วรนาถวิทยากำแพงเพชร กำแพงเพชร
985 ด.ช. รัชเศรษฐ์ นิธิชัยธนศิริ 00985 ป.6 วรนาถวิทยากำแพงเพชร กำแพงเพชร
986 ด.ญ. ฐิติพร ดอนคงมี 00986 ป.6 วรนาถวิทยากำแพงเพชร กำแพงเพชร
987 ด.ญ. ธนาภา ศิริวัฒนาโรจน์ 00987 ป.4 วรนาถวิทยากำแพงเพชร กำแพงเพชร
988 ด.ญ. นภัสสร โพธิ์ทอง 00988 ป.4 วรนาถวิทยากำแพงเพชร กำแพงเพชร
989 ด.ญ. ธมนวรรณ ไวธัญกิจ 00989 ป.4 วรนาถวิทยากำแพงเพชร กำแพงเพชร
990 ด.ญ. ปวีณ์ลดา วิสุทธฺปราชญ์ 00990 ป.4 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
991 ด.ญ. ปวริศา คำละกาย 00991 ป.4 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
992 ด.ช. ธิติพงศ์ จันทร์แย้ม 00992 ป.4 ณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร
993 ด.ช. ภานุวัฒน์ ศิริรัฒน์ 00993 ป.6 วัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร
994 ด.ญ. ธนพร มาลีลักษณ์ 00994 ป.6 วัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร
995 ด.ญ. ศุภิสรา เตชะเกษฒบัณฑิตย์ 00995 ป.6 วัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร
996 ด.ช. ปธิกร เหลืองไพบูลย์ศรี 00996 ป.6 วัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร
997 ด.ญ. ณัฐกฤตา งามสริเดชาวงศ์ 00997 ป.6 วัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร
998 ด.ญ. เสาวภาคย์ อุดมเลิศปรีชา 00998 ป.6 วัดพระธาตุพนม  "พนมวิทยาคาร" นครพนม
999 ด.ญ. อนินทิตาพร กระบวนศรี 00999 ป.6 วัดพระธาตุพนม  "พนมวิทยาคาร" นครพนม
1000 ด.ญ. ณฐมน ตัน 01000 ป.6 วัดพระธาตุพนม  "พนมวิทยาคาร" นครพนม

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ