รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

 

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต  ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
1001 ด.ญ. วิชญาพร สาลีมา 01001 ป.6 วัดพระธาตุพนม  "พนมวิทยาคาร" นครพนม
1002 ด.ญ. มนทกานติ คำมุก 01002 ป.6 วัดพระธาตุพนม  "พนมวิทยาคาร" นครพนม
1003 ด.ญ. สุธัญญา ผายม 01003 ป.6 วัดพระธาตุพนม  "พนมวิทยาคาร" นครพนม
1004 ด.ช. ภานุวัฒน์ ผิวศิลา 01004 ป.6 วัดพระธาตุพนม  "พนมวิทยาคาร" นครพนม
1005 ด.ญ. ดาราวรรณ งามสง่า 01005 ป.6 วัดพระธาตุพนม  "พนมวิทยาคาร" นครพนม
1006 ด.ญ. เสาวลักษณ์ โฉมเฉลา 01006 ป.6 วัดพระธาตุพนม  "พนมวิทยาคาร" นครพนม
1007 ด.ญ. ณัฐริกา ระทะนาม 01007 ป.6 วัดพระธาตุพนม  "พนมวิทยาคาร" นครพนม
1008 ด.ช. ธนวัฒน์ เตชะนิรัติศัย 01008 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
1009 ด.ญ. ขมิ้น เกลียวปฎินนท์ 01009 ป.5 มาแตร์เดีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
1010 ด.ช. ธนวิชญ์ ครุฑกาศ 01010 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1011 ด.ช. ชัชพงษ์ ภัทรนาวิก 01011 ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
1012 ด.ช. ฟื้นฟ้า อรชร 01012 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
1013 ด.ญ. ศรัณย์ภัทร ศรีสังวาลย์ 01013 ป.6 โชคชัย กรุงเทพมหานคร
1014 ด.ญ. นวรรณ บัวแก้ว 01014 ป.4 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1015 ด.ช. วีระพงษ์ เธียรสรรชัย 01015 ป.4 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1016 ด.ช. ภากร เมฆสุวรรณ 01016 ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1017 ด.ช. จตุพร พวงทอง 01017 ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1018 ด.ญ. ธนทัต ม่วงเงิน 01018 ป.4 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1019 ด.ญ. วัชราภรณ์ ใจหาญ 01019 ป.4 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1020 ด.ช. ชลนที อาภาแสงสว่าง 01020 ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1021 ด.ช. ธนวิชญ์ ตู้ปัญญากนก 01021 ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1022 ด.ญ. ธิดารัตน์ ผาด่วนแก้ว 01022 ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1023 ด.ญ. ลาภินี ทาโทน 01023 ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1024 ด.ญ. ชนาภา อยู่ประพัฒน์ 01024 ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1025 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ใจอารีย์ 01025 ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1026 ด.ช. กันตภณ ทองคำเภา 01026 ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1027 ด.ช. นพอนันต์ หล้าใจ 01027 ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1028 ด.ญ. สุภัสสร ทะมาลา 01028 ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1029 ด.ญ. ณิชกานต์ มิ่งพิศุทธิ์พล 01029 ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1030 ด.ช. วรเชษฐ์ สุดลีเลี้ยง 01030 ป.6 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1031 ด.ช. พิพัฒน์ โปร่งสันเทียะ 01031 ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1032 ด.ญ. ทิพปภา นารี 01032 ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1033 ด.ช. ธนกร รัตนจำนงค์ 01033 ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1034 ด.ญ. พร้อมพร เจริญภาพ 01034 ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1035 ด.ญ. ปุณยวีร์ ปัณณกาญนวงศ์ 01035 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1036 ด.ช. อชิระ โรจน์วิศิษฐ์ 01036 ป.4 กันตวัชญ์ กรุงเทพมหานคร
1037 ด.ช. ชยธร เจียรศิริกุล 01037 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1038 ด.ช. ปุญญาพัฒน์ ลีลาล้ำเลิศ 01038 ป.6 จารุวัฒนากูล กรุงเทพมหานคร
1039 ด.ญ. ปัญญดา พึ่งสว่าง 01039 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1040 ด.ช. ชยพล ชัยสังฆะ 01040 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1041 ด.ช. รุ่งกวิน หลาวทอง 01041 ป.6 พิชญศึกษา กรุงเทพมหานคร
1042 ด.ช. ณัฐนท์ กิติโรจน์วัฒนา 01042 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
1043 ด.ญ. ภัสทิชา โกศลบุญ 01043 ป.5 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
1044 ด.ช. คณนภ พูลฤทธิ์ 01044 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1045 ด.ญ. อรณัฐ ผลประเสริฐ 01045 ป.5 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
1046 ด.ญ. พันไมค์ เชิญสมบัติ 01046 ป.5 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
1047 ด.ญ. เจนตา วงศ์เลิศสกุล 01047 ป.4 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
1048 ด.ช. ธนัท กนลศิลป์ 01048 ป.2 จิตรลดา กรุงเทพมหานคร
1049 ด.ช. อติกันต์ หวลเจริญทนต์ 01049 ป.4 สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
1050 ด.ญ. มาภา อรุณรักถาวร 01050 ป.6 จิตรลดา กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ