รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4


สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ

 

 


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

 

 

ลำดับ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
101 ด.ช. รัชกร ฉัตรดิลกลาภ 00101 ป.6 เผดิมศึกษา กรุงเทพมหานคร
102 ด.ช. อรรถพันธ์ นิวัฒน์ปิติคุณ 00102 ป.6 เผดิมศึกษา กรุงเทพมหานคร
103 ด.ช. ภูสิทธ์ วิริยอจฉรา 00103 ป.6 เผดิมศึกษา กรุงเทพมหานคร
104 ด.ช. จุฑารัตน์ นุดอุดม 00104 ป.6 เผดิมศึกษา กรุงเทพมหานคร
105 ด.ช. ริชฌาทร ตันธเนศ 00105 ป.3 อัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร
106 ด.ช. สิริพล ปฤกษากร 00106 ป.6 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
107 ด.ช. ธีรพัฒน์ งามเจริญวงศ์ 00107 ป.6 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
108 ด.ช. พีรวิชญ์ ฐานิกเกษตร 00108 ป.6 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
109 ด.ญ. แสงเทียน รุ่งโรจน์สุนทร 00109 ป.6 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
110 ด.ญ. สุธาสินี เนตาสว่าง 00110 ป.6 ฐานปัญญา กรุงเทพมหานคร
111 ด.ช. ณัฐภัทร พงศ์อภิรักษ์กุล 00111 ป.6 สาสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร
112 ด.ช. อุรวิศ จิรวรภาคย์ 00112 ป.6 ไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร
113 ด.ช. ศุภชัย แรมสว่าง 00113 ป.6 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
114 ด.ญ. สุภาพรรณ สายสมบูรณ์ 00114 ป.6 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
115 ด.ญ. วิรัลยุพา โตแย้ม 00115 ป.6 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
116 ด.ญ. วรินทร ใบอุดม 00116 ป.6 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
117 ด.ญ. พิชญาภา สารทา 00117 ป.6 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
118 ด.ช. ฐิติพันธ์ พัฒนพิษุทธิกุล 00118 ป.6 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
119 ด.ญ. ชลริชา เลิศสกุลเดช 00119 ป.6 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
120 ด.ญ. ประภากร พานเรือง 00120 ป.5 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
121 ด.ช. นฤพนธ์ ฉายสุวรรณคีรี 00121 ป.5 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
122 ด.ญ. ณัฐรันต์ บูรณะกร 00122 ป.5 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
123 ด.ญ. กนกกร ปิ่นทอง 00123 ป.5 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
124 ด.ช. อานนท์ ห่มซ้าย 00124 ป.4 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
125 ด.ช. ปรีชากร พรมนนท์ 00125 ป.4 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
126 ด.ญ. ชลชนก โพร้งจั่น 00126 ป.4 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
127 ด.ญ. นันทินี ศรีสุภานนท์ 00127 ป.4 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
128 ด.ช. ภูมิภัทร กาทอง 00128 ป.6 ลาซาน กรุงเทพมหานคร
129 ด.ช. นิสสรณ์ กินร 00129 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
130 ด.ญ. ณัฐภัทร ดาวสุข 00130 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
131 ด.ช. ชยพันทธ์ บานพับทอง 00131 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
132 ด.ญ. วิรมณ ตามรักษา 00132 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
133 ด.ญ. พัชรภรณ์ ศรียา 00133 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
134 ด.ญ. ทิพอักษร แสงกิตติอมร 00134 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
135 ด.ญ. ปภาวรินท์ รัตนวิชา 00135 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
136 ด.ช. ธนภัทร ธนสารธำรงศักดิ์ 00136 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
137 ด.ญ. สุพิชฌาย์ พลเมือง 00137 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
138 ด.ญ. ปณาลี สุวรรณ์ 00138 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
139 ด.ญ. ศุภิสรา โสมนะ 00139 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
140 ด.ช. ณัฐวานนท์ บุญมาเปียง 00140 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
141 ด.ญ. ปานหทัยชนก มีบุญสล้าง 00141 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
142 ด.ช. ณัฏฐภัทร์ ชลากรทรัพย์รดา 00142 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
143 ด.ช. ณัฐพงศ์ เปรมัษเฐียร 00143 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
144 ด.ญ. นภสรวง ปาละนันทน์ 00144 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
145 ด.ญ. กัญญ์วรา พรมนิล 00145 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
146 ด.ญ. ฐิติวรดา สุวรรณสุนทร 00146 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
147 ด.ญ. พิมพ์ชนก วียี 00147 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
148 ด.ญ. พิมพ์นารา พัฒนภูมิธนินท์ 00148 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
149 ด.ญ. สิริกมล เอี่ยมแตง 00149 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
150 ด.ญ. เกวลิน พิทักษ์เกียรติยศ 00150 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ