รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

 

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต  ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
1051 ด.ช. เชน ศรีผดุงธรรม 01051 ป.6 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
1052 ด.ช. สิรวิชญ์ สุขขี 01052 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1053 ด.ญ. ปาลระพีร์ จีระพรมมงคล 01053 ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
1054 ด.ญ. ปัณฑรีย์ แสนอุดมโชค 01054 ป.6 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
1055 ด.ช. ธนภัทร มาตึง 01055 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
1056 ด.ญ. บุณยนุช รัชตังกูร 01056 ป.6 เซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร
1057 ด.ช. สรณ์ชัย ธนนรานนท์ 01057 ป.6 เซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร
1058 ด.ช. จิราวัฒน์ เตชัษณาวุธ 01058 ป.6 เซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร
1059 ด.ญ. วธารัตน์ จริยะกุลเจริญ 01059 ป.6 เซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร
1060 ด.ช. พุฒิเมธ วรธรรมสรณ์ 01060 ป.6 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
1061 ด.ช. จิรสิน สุขเอม 01061 ป.6 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1062 ด.ญ. พรพิสุทธิ์ พรมพลอย 01062 ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
1063 ด.ญ. กฤตพร คงกะพันธ์ 01063 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ลพบุรี
1064 ด.ช. วรานนท์ แก้วเกตุ 01064 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ลพบุรี
1065 ด.ญ. อมลวรรณ สุขจริญ 01065 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ลพบุรี
1066 ด.ญ. วรินรำไพ ถานามอญ 01066 ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1067 ด.ญ. ปฏิพร พิศาลวัชรินทร์ 01067 ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1068 ด.ช. คริษฐ์ คลั้งเคล้า 01068 ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1069 ด.ช. ปณิธิ วโรภาสกร 01069 ป.5 จันทศิริวิทยา กรุงเทพมหานคร
1070 ด.ญ. ศุภิสรา เถลิงโชค 01070 ป.5 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1071 ด.ญ. วาริศา ธนภัคโกศล 01071 ป.4 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1072 ด.ญ. วิจิติตา สิทธิมลดา 01072 ป.4 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1073 ด.ช. พัทรณย์ พวงศรี 01073 ป.4 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1074 ด.ญ. ศรัยทิศา กุศล 01074 ป.4 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1075 ด.ญ. วีวาร์ มัลเลน 01075 ป.5 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1076 ด.ช. สรวิชญ์ เอื้อสุกิจวัฒนา 01076 ป.5 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1077 ด.ญ. สุชัญญา สุทชนะ 01077 ป.5 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1078 ด.ญ. ณภัทร สีดาสุวรรณ 01078 ป.5 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1079 ด.ญ. ชญาดา โกถะนุทภนนท์ 01079 ป.6 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1080 ด.ญ. นันทิยา สิงห์ปรุ 01080 ป.6 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1081 ด.ญ. วิรัลพัชร ฑรูกฤษณา 01081 ป.6 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1082 ด.ญ. กัญญาวีร์ ลิมะมานา 01082 ป.6 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1083 ด.ญ. ศศิพรรณ อาวุธกรรมปรีชา 01083 ป.6 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1084 ด.ญ. คลีโอ นิโคลสัน 01084 ป.6 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1085 ด.ช. ภากานต์ พหุโล 01085 ป.6 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1086 ด.ญ. กันตา วรวิบูลย์สวัสดิ์ 01086 ป.6 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1087 ด.ญ. นันทนภัส ชื่นจรูณ 01087 ป.6 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1088 ด.ญ. วิมาลา สิทธิมลดา 01088 ป.6 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1089 ด.ช. กฤตภัทร ลิปิพันธ์ 01089 ป.6 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1090 ด.ญ. ปีใหม่ สุรเสวี 01090 ป.6 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1091 ด.ญ. ณหทัย วงศ์อนลัช 01091 ป.6 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1092 ด.ญ. ญาณิศา ตันทวีวงศ์ 01092 ป.6 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1093 ด.ญ. ธีราพัฒน์ พานิชลือชาชัย 01093 ป.6 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1094 ด.ญ. นารา จันทรากุลศิริ 01094 ป.6 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
1095 ด.ญ. ชุติมนต์ รอดสำราญ 01095 ป.4 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1096 ด.ญ. ต้นข้าว ต่ายใหญ่เที่ยง 01096 ป.4 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1097 ด.ญ. รติกานต์ เอี่ยมแสง 01097 ป.4 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1098 ด.ญ. อริษา ดวงราษี 01098 ป.4 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1099 ด.ช. ปวรปรัชญ์ มณีครู 01099 ป.4 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1100 ด.ญ. จีรนันท์ โนนน้อย 01100 ป.4 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ