รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

 

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต  ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

 

ลำดับ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
1101 ด.ช. กิตติพงษ์ ไตรพรหม 01101 ป.4 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1102 ด.ญ. ณิชนันทน์ พึ่งสังข์ 01102 ป.4 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1103 ด.ญ. ธัญญธร ศรีเล็กดี 01103 ป.4 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1104 ด.ญ. น้ำทิพย์ กลอยดี 01104 ป.4 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1105 ด.ช. วงศพัทธ์ ตันตะโยธิน 01105 ป.4 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1106 ด.ช. กิตติพัฒน์ หาญณรงค์ 01106 ป.5 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1107 ด.ช. นรเศรษฐ์ บุญเรืองยศศิริ 01107 ป.5 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1108 ด.ญ. ชนาภร ยี่สุ่นแป้น 01108 ป.5 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1109 ด.ช. ณัฐภูมิ มั่นภาวรวงศ์ 01109 ป.5 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1110 ด.ช. ณัฐธีร์ รุจิพงษ์รัตน์ 01110 ป.5 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1111 ด.ญ. จัสมิน มาเรีย คล๊าก 01111 ป.5 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1112 ด.ญ. ไปรยา คุ้มพะเนียด 01112 ป.5 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1113 ด.ญ. ทิฑัมพร ธัมทรัพย์ 01113 ป.5 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1114 ด.ญ. ธิติญา นักเกลื่อน 01114 ป.5 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1115 ด.ญ. รัตนพร ใจอักษร 01115 ป.5 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1116 ด.ญ. วิวรรธณี ฤทธิ์แฉ่งทอง 01116 ป.5 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1117 ด.ญ. ศศิธร ศรีดาวเดือน 01117 ป.5 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1118 ด.ญ. หทัยกาญจน์ ยิ่งสม 01118 ป.5 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1119 ด.ญ. กัลยาภรณ์ อินต๊ะอุด 01119 ป.5 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1120 ด.ญ. สุชัญญา แก้วแกมศรี 01120 ป.5 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1121 ด.ช. หัสดินทร์ ไทรเมือง 01121 ป.6 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1122 ด.ญ. ปรียาภา ไทรนิ่มนวล 01122 ป.6 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1123 ด.ญ. ธนวรรณ ไตรพรหม 01123 ป.6 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1124 ด.ญ. ศินีนาฏ นุชเจริญ 01124 ป.6 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1125 ด.ช. เงินแท้ ศรีม่วง 01125 ป.6 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1126 ด.ช. พงศกร ศรีชะ 01126 ป.6 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1127 ด.ช. จิณณวัตร์ ศรีต่ายขำ 01127 ป.6 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1128 ด.ช. ชาญศักดิ์ อารยะนรากูล 01128 ป.6 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1129 ด.ช. ภคิน ทองวิเศษ 01129 ป.6 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1130 ด.ญ. พรนภา แก้วล้วน 01130 ป.6 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1131 ด.ญ. พรหมพร เฉลิมกลิ่น 01131 ป.6 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1132 ด.ญ. รักษิณา ชวนสมสุข 01132 ป.6 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1133 ด.ญ. กุลธิดา ศรีอินทร์สุทธิ์ 01133 ป.6 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1134 ด.ญ. ณัฐฐิชา มั่นถาวรวงศ์ 01134 ป.6 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1135 ด.ญ. อัณณา กองวงษ์ 01135 ป.6 เซนต์แอนดูรว์ กรุงเทพมหานคร
1136 ด.ช. วริทธ์ธร หวัง 01136 ป.4 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
1137 ด.ช. ปัณณธร ปริญญานนท์ 01137 ป.4 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
1138 ด.ญ. พิชชาภา จงจักรพันธ์ 01138 ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
1139 ด.ญ. อลัสดา เรืองวัฒนกุล 01139 ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
1140 ด.ช. ชนวัฒน์ พลาเวชกิจ 01140 ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
1141 ด.ช. กฤติน ปริญญโรจน์ 01141 ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
1142 ด.ญ. ชุติกาญจน์ แซ่แต้ 01142 ป.4 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
1143 ด.ช. ปจิต เรียบร้อย 01143 ป.4 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
1144 ด.ญ. ช่อเทวา วงชารี 01144 ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
1145 ด.ญ. สิริยากร สกลอรรจน์ 01145 ป.6 บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
1146 ด.ญ. ชนัฎดา นนทะนำ 01146 ป.6 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1147 ด.ญ. กัลย์สุดา ทองดี 01147 ป.5 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1148 ด.ญ. สุกัญญา โครตหานาม 01148 ป.5 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1149 ด.ญ. ชนัณธิดา ถืออยู่ 01149 ป.6 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1150 ด.ญ. นวพรรษ ศรีหยัดแย้ม 01150 ป.6 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ