รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

 

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต  ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
1151 ด.ญ. ดลนพร โสมเกษตรินทร์ 01151 ป.6 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1152 ด.ญ. กนิษฐา แถวอินทร์ 01152 ป.6 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1153 ด.ญ. ขนิษฐา แถวอินทร์ 01153 ป.6 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1154 ด.ญ. ชลทิชา คล้ายกร 01154 ป.6 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1155 ด.ญ. พวนภัส สุภาพรจิตรกุล 01155 ป.6 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1156 ด.ช. สิรภพ สุภาพเจริญกิจ 01156 ป.5 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1157 ด.ช. เกวลิน นาคศรี 01157 ป.3 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1158 ด.ญ. กัญญาณัฐ ถนอมทรัพย์ 01158 ป.6 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1159 ด.ญ. อริสา ตินนัง 01159 ป.5 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1160 ด.ญ. นัฐฉัตรมน คำพูด 01160 ป.4 บ้านหนองฮาง อุบลราชธานี
1161 ด.ญ. ป่านวราณ์ พาบัวพา 01161 ป.5 บ้านหนองฮาง อุบลราชธานี
1162 ด.ญ. ศุภวรรณ สมสนิท 01162 ป.6 บ้านหนองฮาง อุบลราชธานี
1151 ด.ญ. ดลนพร โสมเกษตรินทร์ 01151 ป.6 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1152 ด.ญ. กนิษฐา แถวอินทร์ 01152 ป.6 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1153 ด.ญ. ขนิษฐา แถวอินทร์ 01153 ป.6 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1154 ด.ญ. ชลทิชา คล้ายกร 01154 ป.6 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1155 ด.ญ. พวนภัส สุภาพรจิตรกุล 01155 ป.6 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1156 ด.ช. สิรภพ สุภาพเจริญกิจ 01156 ป.5 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1157 ด.ช. เกวลิน นาคศรี 01157 ป.3 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1158 ด.ญ. กัญญาณัฐ ถนอมทรัพย์ 01158 ป.6 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1159 ด.ญ. อริสา ตินนัง 01159 ป.5 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1160 ด.ญ. นัฐฉัตรมน คำพูด 01160 ป.4 บ้านหนองฮาง อุบลราชธานี
1161 ด.ญ. ป่านวราณ์ พาบัวพา 01161 ป.5 บ้านหนองฮาง อุบลราชธานี
1162 ด.ญ. ศุภวรรณ สมสนิท 01162 ป.6 บ้านหนองฮาง อุบลราชธานี
1163 ด.ช. ชัยวัฒน์ ศิวสฤษดิ์ 01163 ป.6 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
1164 ด.ญ. กัญญาณัฐ์ สัญาชาตวิรุฬห์ 01164 ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
1165 ด.ญ. ไปรยา ลีวานันท์ 01165 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1166 ด.ช. แทนคุณ ศิษย์สิงห์ไพโรจน์ 01166 ป.4 สาธิตพิบูลบำเพ็ญ ชลบุรี
1167 ด.ญ. ฉัตรสุคนธา มงคลสุข 01167 ป.5 สารสาสน์วิเทศชลบุรี ชลบุรี
1168 ด.ญ. กัณฐ์วชมณี มนัสมั่นคง 01168 ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
1169 ด.ญ. ณัชชา เที่ยงปาล 01169 ป.5 สารสาสน์วิเทศชลบุรี ชลบุรี
1170 ด.ญ. ชยุดา อดิศรมงคลกาล 01170 ป.4 ประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
1171 ด.ช. ธนโชติ กลิ่นหอม 01171 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1172 ด.ช. ปรานต์ กมลเนตร 01172 ป.4 นวพัฒน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
1173 ด.ญ. นิษฐกานต์ สงบกิจ 01173 ป.6 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี
1174 ด.ญ. ถนอมบงกช อนุสรณ์พาณิชย์ 01174 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1175 ด.ญ. ปิ่นมนัส จรรยงค์ 01175 ป.4 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
1176 ด.ช. สิปปกร กาลอินทร์ 01176 ป.5 อนุบาลนนทบุรี นนทบุรี
1177 ด.ช. คฑาภณ เพื่อนรักษ์ 01177 ป.4 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร
1178 ด.ญ. ชัยวัฒน์ แซ่ตั้ง 01178 ป.5 สิบสองวิทยา กรุงเทพมหานคร
1179 ด.ญ. ศุภานิช ลิ่มเจริญพานิช 01179 ป.6 สิบสองวิทยา กรุงเทพมหานคร
1180 ด.ช. ปัญญพนต์ มุสิกฤษ์ 01180 ป.5 สิบสองวิทยา กรุงเทพมหานคร
1181 ด.ช. ธนกร สอนราษฎร์ 01181 ป.5 สิบสองวิทยา กรุงเทพมหานคร
1182 ด.ช. วายุธรรศ สิริวิทยาธรรม 01182 ป.6 สิบสองวิทยา กรุงเทพมหานคร
1183 ด.ช. ปณชัย อัครธรรมกุล 01183 ป.5 สิบสองวิทยา กรุงเทพมหานคร
1184 ด.ช. ปิยณัฐ สืบทอง 01184 ป.6 สิบสองวิทยา กรุงเทพมหานคร
1185 ด.ช. ณัฐจักร เอนกธนะเศรษฐ์ 01185 ป.6 สิบสองวิทยา กรุงเทพมหานคร
1186 ด.ญ. ชวัญฤทัย ชาวสวน 01186 ป.6 สิบสองวิทยา กรุงเทพมหานคร
1187 ด.ญ. ศุภภัคจิตณ์ ไพสิฐสวัสดิ์ 01187 ป.6 สิบสองวิทยา กรุงเทพมหานคร
1188 ด.ช. ภูมิ สี่สุวรรณกุล 01188 ป.5 สิบสองวิทยา กรุงเทพมหานคร
1189 ด.ช. นิธิชัย พึ่งแย้ม 01189 ป.6 สิบสองวิทยา กรุงเทพมหานคร
1190 ด.ช. เตลัญชกร ทางมีศรี 01190 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1191 ด.ช. ณชพล จึงสำราญ 01191 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1192 ด.ญ. ธนวันต์ สุวรรณศรี 01192 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1193 ด.ญ. ชัยณัฏฐ์ ตะโกพ่วง 01193 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1194 ด.ช. ปฏิพล ตระกูลเงิน 01194 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1195 ด.ญ. มณีรัตน์ สีบัว 01195 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1196 ด.ช. ปรวัฒน์ อุดมพรศิน 01196 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1197 ด.ญ. ธวัลรัตน์ ภูเด่นไสย 01197 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1198 ด.ญ. อริสรา ศรีวิระ 01198 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1199 ด.ช. วรภพ วงศ์รัตน์ 01199 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1200 ด.ช. กฤตณัฐ ขจรกุลญาณี 01200 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ