รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

 

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต  ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
1201 ด.ช. พิชญุตม์ เมธีทัศนีย์ 01201 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1202 ด.ญ. สุพิชชา จงสงวน 01202 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1203 ด.ญ. รชยา ไกยสุทธิ 01203 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1204 ด.ช. กฤษฎิ์พิรัชย์ ชัยองศ์ 01204 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1205 ด.ช. แซมเมียว แบสคินส์ 01205 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1206 ด.ช. สุธบดี สุทธิประภา 01206 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1207 ด.ช. ธนัท ยูวะเวส 01207 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1208 ด.ช. อนุสัญญา แก้วสุรสิงห์ 01208 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1209 ด.ช. พลวิชญ์ ชุนเกษา 01209 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1210 ด.ช. ธีร์ธัธ รู้กิจการพานิช 01210 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1211 ด.ญ. เมธิศา ไม้สนธิ์ 01211 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1212 ด.ญ. ปรมะ พะโยม 01212 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1213 ด.ญ. กัญญาภัค เสียงเสนาะ 01213 ป.5 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1214 ด.ญ. พรพิมล โกสีลา 01214 ป.5 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1215 ด.ญ. ฐิติรัตน์ อ่อนเป็ง 01215 ป.5 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1216 ด.ญ. ดาเรีย อ่อนหวาน 01216 ป.5 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1217 ด.ญ. วาณัชญา เยาวรัตน์ 01217 ป.5 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1218 ด.ช. ชัยณรงค์ พูลผล 01218 ป.5 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1219 ด.ช. ณชพล โพธิ์ประดิษฐ์ 01219 ป.5 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1220 ด.ช. ธนวินท์ ชาวนา 01220 ป.5 บ้านหนองบอน กรุงเทพมหานคร
1221 ด.ญ. ปพิชญา ภิญโญ 01221 ป.5 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา
1222 ด.ญ. อิสรีย์ กิตติศุภเศรษฐ์ 01222 ป.5 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา
1223 ด.ญ. แครรีย์ ปาร์คเกอร์ 01223 ป.6 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา
1224 ด.ช. พสิยฐ์ นันทคุณาธิป 01224 ป.6 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา
1225 ด.ญ. สรัญญ์กานต์ ลิมปิจำนงค์ 01225 ป.6 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา
1226 ด.ช. ปรินทร์ โอโร๊ค 01226 ป.6 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา
1227 ด.ช. ธีรวัจน์ สุทธิศ์นสนีย์ 01227 ป.6 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา
1228 ด.ญ. รติมา สวัสดีหนู 01228 ป.6 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา
1229 ด.ช. ภาสวิชญ์ ศรีรักษ์ 01229 ป.6 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา
1230 ด.ญ. โยษิตา ลอยศักดิ์ 01230 ป.6 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา
1231 ด.ญ. สุวพัชร เอี่ยมสอาด 01231 ป.6 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา
1232 ด.ญ. สุญญตา ราชนาวี 01232 ป.5 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา
1233 ด.ญ. อาราดา บุญสนิท 01233 ป.5 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา
1234 ด.ช. มาร์คัส สุวรรณฉัตร โรช 01234 ป.5 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา
1235 ด.ช. กรวินท์ กาญจนประพิณ 01235 ป.5 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา
1236 ด.ญ. ธนัชชา บุญพาวัฒนา 01236 ป.5 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา
1237 ด.ญ. ศรัณยพร สงเคราะห์ 01237 ป.5 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา
1238 ด.ญ. วรารัตน์ ศิริ 01238 ป.4 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา
1239 ด.ช. รณกร วงค์ลำดวน 01239 ป.4 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา
1240 ด.ช. จิวัฏฐ์ สุทธิศันสนีย์ 01240 ป.4 สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา
1241 ด.ช. ศุภกร อัคคะพู 01241 ป.5 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
1242 ด.ช. สุวิจักขณ์ ตันวรรณรักษ์ 01242 ป.5 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
1243 ด.ช. กฤษฎี แซ่ลิ้ม 01243 ป.6 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
1244 ด.ญ. ลักษิกา กรุพิมาย 01244 ป.6 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
1245 ด.ญ. สิปาง โกสีย์รัตน์ 01245 ป.6 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
1246 ด.ญ. ณ์ฏฐกมล บุบพันธ์ 01246 ป.6 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
1247 ด.ญ. ภาริณีย์ กุลเกษ 01247 ป.6 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
1248 ด.ญ. ภัทรศยา ไชยมัชชิม 01248 ป.4 สารสาสน์วิฌศษนครราชสีมา นครราชสีมา
1249 ด.ญ. ธนิมา ไกรสโมสร 01249 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1250 ด.ช. สัณหวัช พัฒนาวงศ์ธรรม 01250 ป.5 ตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ