รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

 

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต  ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
1251 ด.ญ. ญาณัจฉรา พัฒนาวงศ์ธรรม 01251 ป.6 ตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
1252 ด.ญ. นิสรา สุขประดิษฐ์ 01252 ป.5 อำนวยศิลป์ กรุงเทพมหานคร
1253 ด.ญ. นิศารัตน์ บุญมี 01253 ป.5 วัดคลองชัน ปทุมธานี
1254 ด.ญ. กมลชนก ผลทิพย์ 01254 ป.6 วัดคลองชัน ปทุมธานี
1255 ด.ญ. อคัมย์ศิริ ใจศิริ 01255 ป.6 วัดคลองชัน ปทุมธานี
1256 ด.ญ. เพ็ญพิชฌาย์ แพรสูงเนิน 01256 ป.6 วัดคลองชัน ปทุมธานี
1257 ด.ญ. ธัญชนก สว่างพรม 01257 ป.6 วัดคลองชัน ปทุมธานี
1258 ด.ญ. สรารัตน์ งามสิงห์ 01258 ป.6 วัดคลองชัน ปทุมธานี
1259 ด.ช. ณพคุณ ศรีประเทือง 01259 ป.6 วัดคลองชัน ปทุมธานี
1260 ด.ญ. แพรวา รักษาโพธิ์ 01260 ป.6 วัดคลองชัน ปทุมธานี
1261 ด.ช. วิรุฬห์ นาคอินทร์แจ้ง 01261 ป.6 วัดคลองชัน ปทุมธานี
1262 ด.ช. รวีโรจน์ กิติภูมิมิธนิน 01262 ป.4 เซนต์คาเบรียน กรุงเทพมหานคร
1263 ด.ญ. ธฤทสา สุธีระกุลชัย 01263 ป.5 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
1264 ด.ญ. ฐิตารีย์ วิทยถาวรวงศ์ 01264 ป.5 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
1265 ด.ญ. นิสรา สุขประดิษฐ์ 01265 ป.5 อำนวยศิลป์ กรุงเทพมหานคร
1266 ด.ช. โชติพัฒน์ จีนจรรยา 01266 ป.3 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1267 ด.ช. ภูกฤษ ชูชินวัตร 01267 ป.3 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1268 ด.ญ. ญาณิน จรรยงค์ 01268 ป.6 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
1269 ด.ช. สิรวิชญ์ พิพธธนาบรรพ์ 01269 ป.4 สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
1270 ด.ช. ศิร์ณัฐ จันไกรผล 01270 ป.4 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
1271 ด.ญ. ณิชมน อัศวินพร 01271 ป.6 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
1272 ด.ญ. ภัณฑิรา เมฆขลา 01272 ป.5 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
1273 ด.ช. เทพพิทักษ์ นิลดำ 01273 ป.4 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
1274 ด.ญ. บุณยวีร์ เพียรจริง 01274 ป.6 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
1275 ด.ช. ภูริทัต ดำทองสุก 01275 ป.6 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
1276 ด.ช. กัณฑพัตฒธ์ บุตรดาววงษ์ 01276 ป.4 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
1277 ด.ญ. ไปรยา ตัน 01277 ป.5 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
1278 ด.ช. ณฐเศรษฐ์ สมนึก 01278 ป.4 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
1279 ด.ญ. พิมพิชญา ทัญชุรัตน์ 01279 ป.5 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
1280 ด.ช. วริทธิ์ หมื่นแยง 01280 ป.6 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
1281 ด.ญ. ขวัญข้าว รอดงาม 01281 ป.6 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
1282 ด.ญ. สโรชา โพธิ์งาม 01282 ป.4 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
1283 ด.ญ. ศุภกร มาละวรรณโณ 01283 ป.6 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
1284 ด.ญ. ปุญญานุช ชื่นชนม์ 01284 ป.6 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
1285 ด.ญ. ลภัสรดา ใจเย็น 01285 ป.6 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
1286 ด.ช. กิติศักดิ์ สายยืด 01286 ป.4 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
1287 ด.ช. กนก มัญชุรัตน์ 01287 ป.6 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
1288 ด.ช. จักรภัทร มั่งคง 01288 ป.6 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
1289 ด.ช. กัญญวรา เชยประเสริฐ 01289 ป.6 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
1290 ด.ญ. นันทสรณ์ โตไพโรจน์ 01290 ป.6 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
1291 ด.ญ. ณภทรา มุกดามณี 01291 ป.6 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร
1292 ด.ช. พิชวัฒน์ อดุลย์วิทยากร 01292 ป.6 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
1293 ด.ญ. ชัญญาภัค มหาคุณ 01293 ป.6 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
1294 ด.ญ. พัฒนวรรณ สีตะสิทธ์ 01294 ป.6 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
1295 ด.ญ. ไปรยา ปานรื่น 01295 ป.6 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
1296 ด.ญ. สุธาวัลย์ เศรษฐจินดา 01296 ป.6 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
1297 ด.ช. พัฒนะ เฉลยรูป 01297 ป.6 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
1298 ด.ช. จิรภัทร จันทร์สว่าง 01298 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
1299 ด.ช. สาธิกิตติ์ ทัพบำรุง 01299 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
1300 ด.ช. โชติวิทย์ กุมาร 01300 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ