รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

 

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต  ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
1301 ด.ช. ณัฐศรัณย์ ดำรงไทย 01301 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
1302 ด.ญ. ณัฏฐา สุขมงคล 01302 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
1303 ด.ญ. ภัสฑีรา อังกานย์ 01303 ป.3 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
1304 ด.ญ. อมรสิริ สุวรรณเมือง 01304 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
1305 ด.ช. ณรันฑิยา แท่นรัตนกุล 01305 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
1306 ด.ญ. ชมบุญ สุขช่วย 01306 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
1307 ด.ญ. เมธาพร กิติพลชัย 01307 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
1308 ด.ญ. จินัชชา สุขเสริม 01308 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
1309 ด.ญ. พัฒน์พิตา กัลยา 01309 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
1310 ด.ญ. กุลกิตติยา เปรมฤทัย 01310 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
1311 ด.ญ. ณิชกุล จุลกะเศียน 01311 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
1312 ด.ญ. ธํญทิพย์ สืบวงษ์0 01312 ป.5 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
1313 ด.ญ. วิรินทร์ เศรษฐจินดา 01313 ป.4 อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
1314 ด.ช. ฐิติวัฒน์ วู 01314 ป.5 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
1315 ด.ช. กิตติพงศ์ อัสสะบำรุงรัตน์ 01315 ป.4 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
1316 ด.ญ. นาเดีย ณ  ตะกั่วทุ่ง 01316 ป.5 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
1317 ด.ช. พลกฤต สาตสิน 01317 ป.6 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
1318 ด.ญ. รวิณฑ์มาด โรจนอนันต์ 01318 ป.6 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
1319 ด.ญ. นภัสสร วรธำรง 01319 ป.6 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
1320 ด.ช. พรปวีณ์ วัชโรดมประเสริฐ 01320 ป.5 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
1321 ด.ญ. นิชดา ชอือ หว่าย เจ้า 01321 ป.4 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
1322 ด.ญ. ปุณยนุช ภูนิติชาดา 01322 ป.6 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
1323 ด.ญ. เอื้อการย์ จันทร์ไทย 01323 ป.6 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
1324 ด.ญ. แคทเธอรีน โชติกา ชาร์ลามอน 01324 ป.6 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
1325 ด.ญ. ณัฐชญา กายจนาพิทักษ์ 01325 ป.4 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
1326 ด.ช. อธิ ประเสริฐสุข 01326 ป.4 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
1327 ด.ญ. ชีริทธิ์ รุจิพัฒนกุล 01327 ป.5 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
1328 ด.ญ. ถลัชนันท์ ตั้งสัจจะพจน์ 01328 ป.4 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
1329 ด.ญ. แพรวาฎ์ องค์อุดมลักษณ์ 01329 ป.4 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
1330 ด.ช. ณัฐพสิษฐ์ กาญจนาพิทักษ์ 01330 ป.4 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
1331 ด.ช. ชินชัช ชินสกุล 01331 ป.6 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
1332 ด.ญ. เขมิกา ไวพ่อค้า 01332 ป.6 เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
1333 ด.ญ. พัณณ์ชิตา กรุวัง 01333 ป.4 นวลวรรณศึกษา กรุงเทพมหานคร
1334 ด.ญ. ชนิดา ไผ่วงษ์ 01334 ป.6 นวลวรรณศึกษา กรุงเทพมหานคร
1335 ด.ญ. พิมพ์อัปสร แดงเอี่ยมเอก 01335 ป.6 นวลวรรณศึกษา กรุงเทพมหานคร
1336 ด.ช. บาดัร สุขประเสริฐ 01336 ป.6 นวลวรรณศึกษา กรุงเทพมหานคร
1337 ด.ญ. ศรุดา เนตะวงศ์ 01337 ป.6 นวลวรรณศึกษา กรุงเทพมหานคร
1338 ด.ญ. ทรายแก้ว แหนษสุข 01338 ป.6 นวลวรรณศึกษา กรุงเทพมหานคร
1339 ด.ช. สรวิศ ยุวกาฬกุล 01339 ป.6 นวลวรรณศึกษา กรุงเทพมหานคร
1340 ด.ช. สุธาโภชน์ ยุวกาฬกุล 01340 ป.6 นวลวรรณศึกษา กรุงเทพมหานคร
1341 ด.ญ. กัณฐ์วชมณี มนัสมั่นคง 01341 ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
1342 ด.ญ. ทักษพร ตระกูลตั้งอนันต์ 01342 ป.6 เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
1343 ด.ญ. สดุดี ปานพินิจ 01343 ป.6 เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
1344 ด.ญ. ชมณัฏฐ์ แจ้งวงษ์วรัศ 01344 ป.6 เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี
1345 ด.ช. ธนภณ ศรีธนาธร 01345 ป.6 ไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร
1346 ด.ญ. อาธีนา สิทธิวราภรณ์ 01346 ป.5 ไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร
1347 ด.ช. ปุณณวิช ธุวจิตต์ 01347 ป.6 อัสสัญชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
1348 ด.ช. ชิษณุพงศ์ สุนทราทรพิพัฒน์ 01348 ป.6 อัสสัญชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
1349 ด.ช. ปุณณวิช เลิศชนะเรืองฤทธิ์ 01349 ป.6 อัสสัญชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
1350 ด.ช. วุฒิภัทร ปริญญาประเสริฐ 01350 ป.6 อัสสัญชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ