รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

 

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต  ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
1351 ด.ช. ปกรณ์สิทธิ์ สิทธิเวชไทย 01351 ป.6 อัสสัญชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
1352 ด.ช. ณัฐภัทร จงรักษ์ธนกิจ 01352 ป.6 กรพิทักษ์ กรุงเทพมหานคร
1353 ด.ช. ศุภกร อัคคะพู 01353 ป.5 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
1354 ด.ญ. อรวรา สวิง 01354 ป.5 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
1355 ด.ญ. สิริวัฒนา จันทนาคม 01355 ป.5 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
1356 ด.ญ. อรญา ทิพาเสถียร 01356 ป.5 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
1357 ด.ช. สุรสีห์ ธีรประเทืองกุล 01357 ป.5 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
1358 ด.ช. วิชญ์ศรุต ปานแก้ว 01358 ป.5 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
1359 ด.ช. ฆนากร สุขเอี่ยม 01359 ป.5 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
1360 ด.ช. ณฐกร เชี่ยววัฒนา 01360 ป.5 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
1361 ด.ช. ยศพนธ์ สุทธิรัตนพันธ์ 01361 ป.5 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
1362 ด.ช. ธฤต โมอิ้มเม็ดฮุนเซ็น คาน 01362 ป.6 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
1363 ด.ช. พงษ์ระพีภัทร รัตโนดม 01363 ป.6 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
1364 ด.ช. ยศรัชญ์ เจริญยิ่งยศ 01364 ป.6 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
1365 ด.ช. กษิตภูมิ ต่อวงษ์ 01365 ป.6 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
1366 ด.ช. ถิร มีแสงนิล 01366 ป.6 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
1367 ด.ช. ณภัทร เหลืองปัญญากุล 01367 ป.6 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
1368 ด.ช. เมธัส จุลนุพันธ์ 01368 ป.6 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
1369 ด.ญ. ณัฐภัทร จิตต์เที่ยง 01369 ป6 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
1370 ด.ญ. มัททร์ณัฐ บุญชู 01370 ป.6 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
1371 ด.ญ. พิชามญช์ ปานแก้ว 01371 ป.6 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
1372 ด.ญ. สุกฤตา พฤกษอโนชา 01372 ป.6 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
1373 ด.ญ. นิโคลาร์ส พีทัส เบริรัส 01373 ป.6 สุขเนตร กรุงเทพมหานคร
1374 ด.ช. นิธิวิชญ ภาคภากร 01374 ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท์ กรุงเทพมหานคร
1375 ด.ญ. อทิตยา แสงเพชร 01375 ป.5 วัดเวตวันวงศาวาส กรุงเทพมหานคร
1376 ด.ช. ปภังกร หวังชูเชิดกุล 01376 ป.4 สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
1377 ด.ญ. กัณฑ์กมล ทิโน 01377 ป.5 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
1378 ด.ญ. น้ำฝน แสนมุง 01378 ป.4 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
1379 ด.ญ. ศศิธร ไพรประดิษฐพล 01379 ป.5 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
1380 ด.ญ. ปิ่นมนัส จรรยงค์ 01380 ป.4 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
1381 ด.ช. นนทกร พระคะนนท์ 01381 ป.4 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
1382 ด.ญ. อรุณวสา พงศาภาสิริทัต 01382 ป.4 ประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
1383 ด.ช. พศวีร์ พิรุณอมรพันธุ์ 01383 ป.5 สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี
1384 ด.ญ. ณัฐนันท์ ศรีสวัสดิ์ 01384 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1385 ด.ญ. ชามาญา ปมุติโต 01385 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1386 ด.ช. อินทัช บรรยงวรพินิจ 01386 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1387 ด.ญ. จิรัสยา วงศ์ขวัญเมือง 01387 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1388 ด.ช. ดีงาม นามบุตร 01388 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1389 ด.ช. ณัฏฐพัชร ชื่นศิริพรชัย 01389 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1390 ด.ญ. พิชญธิตา ตั้งพิมลจิตต์ 01390 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1391 ด.ช. รัฐบุรุษ ติยรัฐกาล 01391 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
1392 ด.ช. จิตติพัฒน์ เจริญโรจน์วัฒนา 01392 ป.5 สัตติสุขวิทยา กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ