รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

 

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต  ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ

 


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
151 ด.ญ. ฐิติวรดา ไชยสุวรรณ 00151 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
152 ด.ช. ศักย์ศรณ์ จักราพงษ์ 00152 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
153 ด.ญ. พิชยนันท์ วรวงค์ 00153 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
154 ด.ญ. พิมพ์ลภัส เลิศภูตราช 00154 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
155 ด.ญ. ธิษณา อนุเดช 00155 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
156 ด.ญ. นภสร อนุสุวรรณ 00156 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
157 ด.ญ. วรัชยา หล่อพูลกิจสกุล 00157 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
158 ด.ญ. ลักษณพร โสภาโพธ์ 00158 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
159 ด.ช. ณัฐวุฒิ ปานทอง 00159 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
160 ด.ญ. ฟ้าประทาน แท่นประทุม 00160 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
161 ด.ช. เตชิด จันทร์ลี 00161 ป.6 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
162 ด.ญ. ไปรยา รักษ์ธนธัช 00162 ป.6 ปรัชชาธร กรุงเทพมหานคร
163 ด.ญ. เจนจิรา ใจตรง 00163 ป.6 ปรัชชาธร กรุงเทพมหานคร
164 ด.ช. รุจิพงษ์ แพเสือ 00164 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
165 ด.ช. รวิทย์ ผ่านภูวงษ์ 00165 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
166 ด.ญ. ธีริศรา รุ่งขวัญศิริโรจน์ 00166 ป.6 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
167 ด.ญ. ธนกร วุฒิพันธุ์ 00167 ป.5 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
168 ด.ช. ไทคิ นากามิชิ 00168 ป.5 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
169 ด.ช. ณัฐธัญ ลาภสมใจ 00169 ป.5 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
170 ด.ญ. กันตพร แช่มสวัสดิ์ 00170 ป.5 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
171 ด.ช. กานต์ บุญมา 00171 ป.5 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
172 ด.ช. ศิวกร กิติภรณ์ 00172 ป.5 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
173 ด.ญ. นวพร มานะนาวิกผล 00173 ป.5 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
174 ด.ช. ศุภวิชญ์ วัดสาทร 00174 ป.5 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
175 ด.ช. ภัทรกร อุปัญญ์ 00175 ป.5 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
176 ด.ช. ภูริณัฐ ทรัพย์คงดี 00176 ป.5 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
177 ด.ญ. ธนิษฐา ไพศาลกูล 00177 ป.5 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
178 ด.ช. ศศิศ ปัญจสังข์ 00178 ป.5 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
179 ด.ช. รัฐภูมิ สุจิระกุล 00179 ป.5 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
180 ด.ญ. ณัฎฐิกาภัค สุขฉ่ำ 00180 ป.5 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
181 ด.ญ. วิสสุตา แซ่ตั้น 00181 ป.5 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
182 ด.ช. ตรีเพชร วงศ์ประเสริฐ 00182 ป.5 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
183 ด.ญ. แคทลีน หวัง 00183 ป.5 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
184 ด.ญ. ต้นฝน มาลารัตน์ 00184 ป.6 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
185 ด.ญ. วรวลัญช์ อชิกเศวตพฤทธิ์ 00185 ป.6 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
186 ด.ช. ชินพัฒน์ ชายเกตุ 00186 ป.6 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
187 ด.ช. กันตพงษ์ ช้างสำสี 00187 ป.6 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
188 ด.ช. พิชญะ อรุณโรจน์ 00188 ป.6 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
189 ด.ญ. ณัฐณิชา ถาวรภูสิต 00189 ป.6 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
190 ด.ช. จิรภัทร บำรุง 00190 ป.6 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
191 ด.ญ. กิตติกา ไกรพัฒนพงศ์ 00191 ป.6 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
192 ด.ช. เสฏฐนันท์ ธัญญานิตย์ 00192 ป.6 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
193 ด.ญ. กชกร เอกจิตต์ 00193 ป.4 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
194 ด.ญ. มนัสนันท์ วานิชกร 00194 ป.4 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
195 ด.ญ. ศุรตา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 00195 ป.4 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
196 ด.ญ. ชญานิศ วิทิศวรการ 00196 ป.4 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
197 ด.ช. กฤตภาส แน่นจวง 00197 ป.4 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
198 ด.ญ. อรชยาพร พงษ์ทวี 00198 ป.4 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
199 ด.ญ. ปพิชญา สังข์อ่อง 00199 ป.4 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
200 ด.ญ. เมลานี อารีวงษ์ 00200 ป.4 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร

 

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ