รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต  ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
201 ด.ญ. นิชนิภา ถาวรภูสิต 00201 ป.4 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
202 ด.ญ. รัญชน์รตี ชูชาติ 00202 ป.4 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
203 ด.ญ. เปรมยุดา ศรีสุข 00203 ป.4 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
204 ด.ช. ชาญวุฒิ ฟูใจ 00204 ป.4 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
205 ด.ญ. ธนัชพร สินทรัพย์แสน 00205 ป.4 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
206 ด.ญ. อลิฌา ยอดปัญญา แพทริค 00206 ป.4 บางกอกแอ๊ดเวนต์ กรุงเทพมหานคร
207 ด.ญ. พิชญาภา คูสินทรัพย์ 00207 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
208 ด.ช. ธัชชัย สุวรรณรูป 00208 ป.6 อนุราชประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร
209 ด.ญ. อนาสตาเซีย กวิตานนท์ 00209 ป.6 บางกอกแอ๊ดเวนต์ กรุงเทพมหานคร
210 ด.ช. เสฏฐ์ ณรงค์วณิชย์ 00210 ป.5 สาธิต มศว.ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
211 ด.ญ. กุลสรา มหานุกุล 00211 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
212 ด.ช. ธรรศ ตันประเสริฐ 00212 ป.4 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
213 ด.ญ. ทรรศิดา ตันประเสริฐ 00213 ป.6 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
214 ด.ช. กัญจน์ จันทร์แสงสุก 00214 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
215 ด.ช. ปรานต์วิทย์ ชัยภูวภัทร 00215 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
216 ด.ช. ชาญวิทย์ กิตติทรัพย์เจริญ 00216 ป.4 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
217 ด.ช. กันตพล บิณฑวิหค 00217 ป.6 สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร
218 ด.ช. ปฏิภาณ สิทธินิสัยสุข 00218 ป.5 สารสาสน์วิเทศชลบุรี กรุงเทพมหานคร
219 ด.ช. ชลันธร ลิ้มสีโล 00219 ป.6 สมุทรปราการ
220 ด.ช. ภูดิศ เจษฎาธรรมสถิต 00220 ป.6 สาธิต มศว.ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
221 ด.ญ. พิมพ์ชนก สรชีวิน 00221 ป.6 อนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี
222 ด.ญ. นภิศ สุขวิวัธน์ 00222 ป.4 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
223 ด.ญ. นภัส สุขวิวัธน์ 00223 ป.4 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
224 ด.ช. ศุภณัฐ โพธิ์สีสด 00224 ป.6 ชลประทานวิทยา นนทบุรี
225 ด.ญ. วณัฐพรรณ กล้าดี 00225 ป.6 ชลประทานวิทยา นนทบุรี
226 ด.ญ. พิมพ์มาดา โสภณวราภรณ์ 00226 ป.6 ชลประทานวิทยา นนทบุรี
227 ด.ญ. โชติกา สงวนไทร 00227 ป.6 ชลประทานวิทยา นนทบุรี
228 ด.ญ. ญาตาวี พงษ์พันธุ์ 00228 ป.5 ชลประทานวิทยา นนทบุรี
229 ด.ญ. อุรชา สุวรรณโณ 00229 ป.6 ชลประทานวิทยา นนทบุรี
230 ด.ญ. สุรภา ทรัพย์ห่วง 00230 ป.6 ชลประทานวิทยา นนทบุรี
231 ด.ช. กันตพงศ์ กัจโพธิญาณ 00231 ป.6 ชลประทานวิทยา นนทบุรี
232 ด.ช. อัครวัฒน์ อนิวรรตพงษ์ 00232 ป.5 เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
233 ด.ช. อัครวินท์ ลิ้มพรรัตน์ 00233 ป.5 อัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร
234 ด.ช. ธนเดช เวชารัตนา 00234 ป.5 อัสสัมชัญ แผนกประถม กรุงเทพมหานคร
235 ด.ญ. พิชญา พูลเพียร 00235 ป.6 ภารตวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
236 ด.ญ. กุลจิรา ปิ่นทอง 00236 ป.6 ภารตวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
237 ด.ช. ธนวินท์ เสมอโชค 00237 ป.5 ภารตวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
238 ด.ช. อัสชิ เทศกร 00238 ป.6 ภารตวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
239 ด.ญ. ธมลวรรณ แก้วละมุล 00239 ป.6 ภารตวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
240 ด.ช. ปุณณพัฒน์ คำอาจ 00240 ป.6 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
241 ด.ญ. กานติมา ทวนขุนทด 00241 ป.6 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
242 ด.ญ. สิริวิมล ท่าวัง 00242 ป.6 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
243 ด.ญ. ลัดดา แสนยมาตย์ 00243 ป.6 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
244 ด.ญ. ราศมี ซิงห์ 00244 ป.5 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
245 ด.ญ. เมทินี วาคอนเซ่ 00245 ป.5 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
246 ด.ญ. ฮาวา มาเรก้า 00246 ป.4 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
247 ด.ญ. ชนม์นิภา ชุ่มชื่นดี 00247 ป.4 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
248 ด.ช. พงศกร ติ๊บตอง 00248 ป.4 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
249 ด.ญ. ปาณิสา คำอาจ 00249 ป.4 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
250 ด.ญ. ปวันพสตร์ ชินชัยพงษ์ 00250 ป.5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

 

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ