รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต  ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
251 ด.ญ. ปริยากร เหรียญทอง 00251 ป.6 อนุราชประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร
252 ด.ช. บุณยกร ตันรัตนาภร 00252 ป.5 สาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร
253 ด.ญ. ฐิตาพร เอกสมบัติชัย 00253 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
254 ด.ช. เศรษฐวุฒิ สว่างเรืองไพศาล 00254 ป.6 อนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี
255 ด.ช. พิชาพล เถาทับนุ่น 00255 ป.6 สีตบุตรบำรุง กรุงเทพมหานคร
256 ด.ช. ภูวศิษฐ์ ฐิติกุลจรัสฉาย 00256 ป.6 สีตบุตรบำรุง กรุงเทพมหานคร
257 ด.ญ. พิมพิกา โกญจนพันธ์ 00257 ป.6 สีตบุตรบำรุง กรุงเทพมหานคร
258 ด.ญ. ณัชชา มโนภินิเวศ 00258 ป.6 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
259 ด.ช. ปิยปาณชนก มีบุญสล้าง 00259 ป.5 สายอักษร กรุงเทพมหานคร
260 ด.ช. ฉัตรณรงค์ ไตรรัตน์ศักดิ์ 00260 ป.5 เทพสัมฤทธิ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
261 ด.ญ. ชญานิศ ทำเนียม 00261 ป.5 สาธิตเทศบาลนครระยอง ระยอง
262 ด.ญ. ฐิติรัตน์ แสงใส 00262 ป.6 สาธิตเทศบาลนครระยอง ระยอง
263 ด.ช. สุรพัศ จิตรชื่น 00263 ป.4 สาธิตเทศบาลนครระยอง ระยอง
264 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ ทองขุนนา 00264 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
265 ด.ญ. สิรินทรา อัศวมดุงสิทธิ์ 00265 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
266 ด.ญ. ทัศน์จรัส วิริยะไกรกุล 00266 ป.5 อนุบาลวัดปิตลาธิราชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรา
267 ด.ญ. อิงครัตน์ พิริยะภักดีกุล 00267 ป.6 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
268 ด.ช. ศุภกร ศรีสุขกาญจน์ 00268 ป.4 อัสสัมชัญ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
269 ด.ช. ศุภกิจ ศรีสุขกาญจน์ 00269 ป.4 อัสสัมชัญ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
270 ด.ญ. จิตประภัสสร เลิศสลัก 00270 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
271 ด.ญ. ธนภรณ์ ภู่สวัสดิ์ 00271 ป.5 อนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี
272 ด.ญ. พัชรพร ภู่สวัสดิ์ 00272 ป.6 อนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี
273 ด.ญ. วันคริตส์ กุลนาถโกสีย์ 00273 ป.4 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
274 ด.ญ. พิชชาภา วัฒนลออสมบุญ 00274 ป.5 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
275 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ฉันทอธิพงศ์ 00275 ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
276 ด.ช. ตรรถ ลี้เฮง 00276 ป.6 เซนต์คาเบรียน กรุงเทพมหานคร
277 ด.ช. พิจักษณ์ วณิชยากร 00277 ป.6 เซนต์คาเบรียน กรุงเทพมหานคร
278 ด.ญ. ทิตชญา นฤภิทรากรณ์ 00278 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
279 ด.ญ. กรชทา อ่อนวัน 00279 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
280 ด.ญ. ศกลรัตน์ พัฒโท 00280 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
281 ด.ญ. ทิพย์ถดา วิภาตะพันธุ์ 00281 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
282 ด.ญ. ปภิชญาภรณ์ แสงรีย์ 00282 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
283 ด.ญ. จิรัชญา วงศ์กระพันธุ์ 00283 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
284 ด.ญ. ณัฐลดา ญาตินิยม 00284 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
285 ด.ญ. ปรารถนา ทองมาลี 00285 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
286 ด.ญ. ธนกมล ชูบไธสง 00286 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
287 ด.ญ. พัชราภรณ์ สุทธิแพทย์ 00287 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
288 ด.ญ. ลลิลดา ชมเพ็ญ 00288 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
289 ด.ญ. กุลนิดา พิสิฐดำรง 00289 ป.6 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
290 ด.ญ. ธนพร ฉันท์ศิริเดชา 00290 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
291 ด.ช. อนุชา เนาเครือ 00291 ป.5 วลีรัตน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
292 ด.ช. ธัญยธรณ์ ภูมิเฉลิมพิมล 00292 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
293 ด.ญ. ธัชกร ยังประเสริฐ 00293 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
294 ด.ช. ธนกฤต นิรนาท 00294 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
295 ด.ญ. ธมลวรรณ สัตยานุกูล 00295 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
296 ด.ช. วัทธิกร จุลปาน 00296 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
297 ด.ช. เกษมสันติ์ ตันรัตนพัฒนกุล 00297 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
298 ด.ช. ธัชชัย สุขรุ่ง 00298 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
299 ด.ช. ณภัทร พิกุลหอม 00299 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
300 ด.ญ. ปาณิศราลักษณ์ ฐานริยชัย 00300 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร


หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ