รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

 

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต  ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
301 ด.ญ. เพชราภรณ์ โพธาทอง 00301 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
302 ด.ญ. อัญชิสา อดทน 00302 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
303 ด.ญ. สุพัชรีย์ อยู่ออมสิน 00303 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
304 ด.ญ. ภัททิยา สงวนจีน 00304 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
305 ด.ญ. ชมพูนุท นิศยันต์ 00305 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
306 ด.ญ. กันต์ปันนี เพชรขาว 00306 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
307 ด.ช. พัชรดลย์ โพธิ์ชัย 00307 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
308 ด.ช. ธนพนธ์ สุขพิบูลย์ 00308 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
309 ด.ช. ภัทรดนัย เตียพิริยะกิจ 00309 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
310 ด.ช. ปุณญพัฒน์ กุลไทย 00310 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
311 ด.ช. เจตพัฒน์ สาทิตานนท์ 00311 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
312 ด.ช. ฑิตยา นิรนาท 00312 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
313 ด.ญ. ปิยรมย์ งามมุข 00313 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
314 ด.ช. ณชพล คล้ายมนต์ 00314 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
315 ด.ช. สุภัคเจตน์ กัลยาพจน์ 00315 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
316 ด.ช. ธีระธนิษฐ ภาคภากร 00316 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
317 ด.ช. ธีทัต คล้ายวรรณะ 00317 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
318 ด.ช. กานต์ คล้ายแก้ว 00318 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
319 ด.ญ. ณัชชา ถนิมวาสน์ 00319 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
320 ด.ญ. นันท์นภัส รอดแถม 00320 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
321 ด.ช. ปภังกร เมธาวรารักษ์ 00321 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
322 ด.ช. สุทัศน์ศิริ พิลา 00322 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
323 ด.ญ. กนกกร ธิมาสาตร์ 00323 ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
324 ด.ช. จิรภัทร ศรีเมฆ 00324 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
325 ด.ญ. ปัณฑารีย์ แดงสี 00325 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
326 ด.ญ. กรองแก้ว พิพัฒน์ธนพงศ์ 00326 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
327 ด.ญ. ปาลิกา ทองทะจิตร์ 00327 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
328 ด.ญ. พัทรดา ประมวลชัยกุล 00328 ป.2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
329 ด.ช. พีรพัทธ เค้าสอนศิลป์ 00329 ป.6 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
330 ด.ญ. ปัณณิกา เค้าสอนศิลป์ 00330 ป.4 สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
331 ด.ช. ชินธีร์ มังคลานนท์ 00331 ป.5 เบญจมินทร์ กรุงเทพมหานคร
332 ด.ช. สุรจักร มีจรูญสม 00332 ป.5 เบญจมินทร์ กรุงเทพมหานคร
333 ด.ช. เตวิช เปล่งสุริยการ 00333 ป.4 เบญจมินทร์ กรุงเทพมหานคร
334 ด.ญ. สุภัชชา เคพไชยวงศ์ 00334 ป.5 เบญจมินทร์ กรุงเทพมหานคร
335 ด.ญ. ฟ้าใส กาซัน 00335 ป.5 เบญจมินทร์ กรุงเทพมหานคร
336 ด.ญ. ลลนา เจียมจินตารมย์ 00336 ป.5 เบญจมินทร์ กรุงเทพมหานคร
337 ด.ญ. พพนิพท์ จงสกุลศรี 00337 ป.4 เบญจมินทร์ กรุงเทพมหานคร
338 ด.ญ. โชติกา การสำราญ 00338 ป.6 เบญจมินทร์ กรุงเทพมหานคร
339 ด.ญ. ปลายฟ้า พุ่มเจริญ 00339 ป.6 เบญจมินทร์ กรุงเทพมหานคร
340 ด.ญ. อาภัสสร พวงเนียม 00340 ป.5 เบญจมินทร์ กรุงเทพมหานคร
341 ด.ญ. ณัฐริกา ทรงเจริญ 00341 ป.5 เบญจมินทร์ กรุงเทพมหานคร
342 ด.ญ. พิมพฤติกร เข็มนาค 00342 ป.6 เบญจมินทร์ กรุงเทพมหานคร
343 ด.ญ. ศศิธร ธรรมรส 00343 ป.6 เบญจมินทร์ กรุงเทพมหานคร
344 ด.ช. ปกป้อง พงศดีเลิศ 00344 ป.3 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
345 ด.ญ. ไอหล้า กล่อมพงษ์ 00345 ป.5 บูรณะรำลึก ตรัง
346 ด.ช. กิติบดิณ เฮงมงคลสกุล 00346 ป.5 สาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
347 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ประสงค์ศิลปกุล 00347 ป.6 สาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
348 ด.ช. ภิตินันท์ อัครสุวรรณศรี 00348 ป.4 นวพัฒน์วิทยา กรุงเทพมหานคร
349 ด.ช. สุกนต์ธี สุรเจริญใจ 00349 ป.4 อนุบาลสระบุรี กรุงเทพมหานคร
350 ด.ช. พูนเพิ่ม เกษหอม 00350 ป.6 อรรถมิตร กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ