รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

 

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต  ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ

download ใบสมัค


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
351 ด.ญ. นภิศ แสนศิริ 00351 ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
352 ด.ช. นิติธร บุณยเกียรติ 00352 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
353 ด.ญ. ศุภมาศ ศรีวรรณญา 00353 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
354 ด.ญ. ภัททิญา นิธิภัทรารัตน์ 00354 ป.6 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
355 ด.ญ. ภัณฑิรา นิธิภัทรารัตน์ 00355 ป.5 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
356 ด.ช. วศิน แสงนิยม 00356 ป.4 ปาณยา พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
357 ด.ญ. อัณณ์นิทธันต์ สมศิริวัฒนา 00357 ป.4 ปาณยา พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
358 ด.ญ. ชุติมนต์ ฉางหมอก 00358 ป.4 ปาณยา พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
359 ด.ช. นรินทร์ มัลโฮตรา 00359 ป.6 ปาณยา พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
360 ด.ช. ตันกันย์ เล็กขุนทด ณ ถลาง 00360 ป.5 สาธิตรังสิต ปทุมธานี
361 ด.ช. นภัทร วิชัยกิจ 00361 ป.4 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
362 ด.ช. พลาธิป เหมวุฒิ 00362 ป.4 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
363 ด.ญ. ณปภา เงินสูงเนิน 00363 ป.4 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
364 ด.ญ. วรรณวนัช แก้วดำ 00364 ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
365 ด.ช. นครินทร์ ทิพย์รัตน์ 00365 ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
366 ด.ช. ธนภัทร โชติกลาง 00366 ป.6 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
367 ด.ญ. เบญญาภา มาตรสุโลก 00367 ป.5 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
368 ด.ช. กรณ์ จงชาณสิทโธ 00368 ป.5 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
369 ด.ช. ปริวัชร อภัยสุเทพพร 00369 ป.5 กรุงเทพพิทยา กรุงเทพมหานคร
370 ด.ช. ชินดนัย พรสิงห์ 00370 ป.5 บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต กรุงเทพมหานคร
371 ด.ญ. ภิญญาดา ภัทรอัครกุล 00371 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
372 ด.ญ. พิมพ์อร เจริญกุล 00372 ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
373 ด.ญ. อภิชญา เอนกวศินชัย 00373 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
374 ด.ญ. ฐิตาพร อดุลยประภากร 00374 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
375 ด.ช. คณภัทร ณรงค์ชาญ 00375 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
376 ด.ญ. มณิสรา ไทรใหญ่ 00376 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
377 ด.ญ. ชารทิพย์ พรหมปัญญา 00377 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
378 ด.ญ. มุธรดา กลิ่นภู่ 00378 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
379 ด.ญ. สุพิชฌาย์ พึ่งปัญญาเลิศ 00379 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
380 ด.ญ. ภวิษย์พร ชูดอนหวาย 00380 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
381 ด.ญ. จุฑามาศ ดีสุข 00381 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
382 ด.ญ. บัณฑิตา อ่วมกระทุ่ม 00382 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
383 ด.ญ. อภิสรา อินไข่ 00383 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
384 ด..ญ. ชลธิชา ลอนหิน 00384 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
385 ด.ช. วัฒนาชัย บุญเหมาะ 00385 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
386 ด.ญ. สุภาวดี ศิริเมฆา 00386 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
387 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ สุขรัตน์ 00387 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
388 ด.ญ. ศุภกานต์ บุญชื่น 00388 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
389 ด.ญ. สิริวรรณ เทพโพธิ์พันธ์ 00389 ป.5 กองทัพบกอุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
390 ด.ญ. นิชา คำกลอนลือชา 00390 ป.5 กองทัพบกอุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
391 ด.ช. อภิภู กาญจนภัทรากุล 00391 ป.4 กองทัพบกอุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
392 ด.ญ. เบญจพร สุวรรณนิยม 00392 ป.6 กองทัพบกอุปถัมภ์ สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
393 ด.ญ. ธัญวรัตม์ วิริยจารี 00393 ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
394 ด.ช. ญาณวิชญ์ ปานเพชร 00394 ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
395 ด.ญ. รวิษฎา เลาอโศก 00395 ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
396 ด.ญ. นันท์นภัส ทิพย์รัตน์สุนทร 00396 ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
397 ด.ญ. อชิรญาณ์ ชีพเชี่ยวชาญชัย 00397 ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
398 ด.ญ. จิดาภา ตั้งนิตยวงศ์ 00398 ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
399 ด.ญ. ชญาดา แก้วนิมิตชัย 00399 ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
400 ด.ญ. ศรา โยชิดะ เฟื่องธารทิพย์ 00400 ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ