รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

 

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต  ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

401 ด.ญ. ธัญณ์สิริ วิทยาคม 00401 ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
402 ด.ญ. อริสา ศรีทองสกุล 00402 ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
403 ด.ญ. ชญาณัฐ พงษ์ศักดิ์ 00403 ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
404 ด.ญ. นันทนัช ทองพฤษาลัย 00404 ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
405 ด.ญ. นภัสฒ์ธีรา รวมศิริวัฒนกุล 00405 ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
406 ด.ญ. ภัคจิรา อัศวดาวร 00406 ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
407 ด.ญ. วรวลัญช์ สุกิจประเสริฐ 00407 ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
408 ด.ญ. โชติกา อัศวธีรากุล 00408 ป.4 ราชินี กรุงเทพมหานคร
409 ด.ญ. ลานนา พจนามธุรส 00409 ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
410 ด.ญ. ณญาดา วิวัฒน์สกุลเจริญ 00410 ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
411 ด.ญ. ลลิตา มานะวิบูลย์ 00411 ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
412 ด.ญ. สุกฤตา สนใจพาณิชย์ 00412 ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
413 ด.ญ. อติภา จงจิระ 00413 ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
414 ด.ญ. ชนัญชิดา วงศ์สิรสวัสดิ์ 00414 ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
415 ด.ญ. ภิญญาดา มากสอน 00415 ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
416 ด.ญ. ธชพรรณ์ ภุมราพันธุ์ 00416 ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
417 ด.ญ. รมิดา เกียรติสารพิภพ 00417 ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
418 ด.ญ. ณัฏฐพร ชมภูโคตร 00418 ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
419 ด.ญ. อนรรฆกมล อนันท์ธนานุกุล 00419 ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
420 ด.ญ. ปภาวรินทร์ สุวรรณสุนทร 00420 ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
421 ด.ญ. ธัญธิชา โกมลวรรธนะ 00421 ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
422 ด.ญ. นพณัฐ แตงจุ้ย 00422 ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
423 ด.ญ. กัลยกร เกษงาม 00423 ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
424 ด.ญ. มาวัทนา โรจนประภา 00424 ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
425 ด.ญ. อรจิรา นิกล่ำ 00425 ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
426 ด.ญ. ณฐมน มลิวัลย์ 00426 ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
427 ด.ญ. ศุภากร ธโนปจัย 00427 ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
428 ด.ญ. พรพิศุทธิ์ มโมมัยวิบูลย์ 00428 ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
429 ด.ญ. ศิรดา เลิศลุมพลีพันธ์ 00429 ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
430 ด.ญ. จารุภา จิรฐานกุล 00430 ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
431 ด.ญ. ฐานิกา กุลธนปรีดา 00431 ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
432 ด.ญ. ญาดา มหาเดชสุรชัย 00432 ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
433 ด.ญ. ศศิกานต์ ทัศนแสงสูรย์ 00433 ป.6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
434 ด.ญ. พิชชาภา ตราบชั่วกัลปาอ์ ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
435 ด.ญ. วริษฐา ศรีสุทราภรณ์ ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
436 ด.ญ. พิชชา ปักษี ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
437 ด.ญ. นิชานันท์ ปุญญพัฒนกุล ป.6 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
438 ด.ช. จิรพัฒน์ พันธ์สุวรรณ ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
439 ด.ญ. ญาดา แสงโพธิ์ ป.5 อนุบาลนนทบุรี กรุงเทพมหานคร
440 ด.ญ. กรประภา อริยพล ป.4 สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
441 ด.ช. คมกฤษ อริยพล ป.5 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
442 ด.ญ. พัชรีพร มาศมัณฑนะ ป.4 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
443 ด.ช. ธนภูมิ คุณมาศ ป.6 อรรถมิตร กรุงเทพมหานคร
444 ด.ช. ทีฆ์กฤช ทีฆรัชตธนกุล ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
445 ด.ญ. สิริรสา จุละจาริตต์ ป.5 สาธิตจุฬา (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร
446 ด.ช. พงศภัค ชัยเจริญไมตรี ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
447 ด.ญ. ชุติกาญจน์ วิรุฬหะรัตน์ ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
448 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เกษเพ็ชร์ ป.5 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
449 ด.ญ. ศศิภา สนั่นเสียง ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
450 ด.ช. สหลักษณ์ ธนวงศ์บูลย์ ป.6 อนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี

 


หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ