รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4

 

สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 13 กันยายน 2558 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 4 กันยายน 2558

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4-ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอ[รางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4-ป.6 เท่านั้น

2. ท่านสามารถดูห้องสอบและเลขที่สอบ ได้ที่บอร์ดหน้าสนามสอบ และหน้าห้องอำนวยการสอบ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. ปี 2558 ทางสมาคมย้ายสถานที่สอบเป็น โรงเรียนราชวินิต  ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5. ในปี 2558 นี้ ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งเอกสารใบรับรองโปรแกรมการเรียนในการสมัครสอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดคะแนนสอบ


ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 4

ในวันที่ 13 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิต ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ ชื่อ สกุล เลขที่สอบ ชั้น โรงเรียน จังหวัด
450 ด.ช. สหลักษณ์ ธนวงศ์บูลย์ 00450 ป.6 อนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี
451 ด.ช. ภาพตะวัน ปิวรบุตร 00451 ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
452 ด.ญ. พฤนท์รัชต์ ศิริวงศ์ 00452 ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
453 ด.ญ. อรดา วรเนตร 00453 ป.6 ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
454 ด.ญ. ธนทร สุนทรสุข 00454 ป.4 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
455 ด.ญ. สุพิชญา ดีรัศมี 00455 ป.6 สาธิตคริตเตียนวิทยา กรุงเทพมหานคร
456 ด.ญ. ธันย์นรีย์ เดชะนุพันธ์ 00456 ป.6 สาธิตคริสเตียนวิทยา กรุงเทพมหานคร
457 ด.ญ. ณฤทัย ทองเจริญสุขชัย 00457 ป.6 สาธิตคริสเตียนวิทยา กรุงเทพมหานคร
458 ด.ช. พิวัฒน์ ศุภวิทยา 00458 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
459 ด.ช. ธนกร ผาวิรุฬห์สิริ 00459 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
460 ด.ช. วัดนสวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา 00460 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
461 ด.ช. ณธกฤษ เหล่าประภัสสร 00461 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
462 ด.ช. ริว เทวอักษร 00462 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
463 ด.ช. พลาธิป ลอลือเลิศ 00463 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
464 ด.ช. พศิน อัศวสุรนาท 00464 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
465 ด.ช. คุณานนต์ วารีเกษม 00465 ป.5 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
466 ด.ช. ณอัศส์ พงศ์ภูมิพิเชฐ 00466 ป.4 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
467 ด.ช. พงศ์ศรัณย์ วงศ์วิวัฒน์ 00467 ป.4 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
468 ด.ช. บุญรักษ์ แสงหิรัญวัฒนา 00468 ป.4 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
469 ด.ช. ปิยพัทธ์ กลั่นประยูร 00469 ป.4 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
470 ด.ช. ศุภเกียรติ มนัสศิริวิทยา 00470 ป.4 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
471 ด.ช. ชินาติ ปอดีเสมอ 00471 ป.4 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
472 ด.ช. ปริญ อภิดิษยภานุ 00472 ป.4 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
473 ด.ช. ไวเจี๊ยต ลี 00473 ป.4 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
474 ด.ช. ปริน วิบูลย์เกียรติ 00474 ป.4 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
475 ด.ช. แดนฟ้า โอบายะวาทย์ 00475 ป.4 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
476 ด.ช. กานต์พงศ์ ชุมพลกูลวงศ์ 00476 ป.4 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
477 ด.ช. ชญานิน วงอัศญากุล 00477 ป.4 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
478 ด.ช. พุฒิ สกนธวัฒน์ 00478 ป.4 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
479 ด.ช. พลัฏฐ์ณัฐ ศานติพงศ์ 00479 ป.4 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
480 ด.ช. ชินบุณย์ แสงหนุ่ม 00480 ป.4 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
481 ด.ช. กษิติ แซ่ซ่อ 00481 ป.4 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
482 ด.ช. ตฤณ วิยาภรณ์ 00482 ป.4 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
483 ด.ช. ศิลา ชัยขจรศักดิ์ 00483 ป.4 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
484 ด.ช. ธนายน สมะลาภา 00484 ป.4 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
485 ด.ช. ธัชกร แก้วยานุรักษ์ 00485 ป.4 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
486 ด.ช. คุณากร เชาวนวิรัตน์ 00486 ป.4 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
487 ด.ช. กันตินันท์ ปิยวงศ์สิริ 00487 ป.4 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
488 ด.ช. ณกรณ์ ตันติเวสส 00488 ป.4 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
489 ด.ช. ภูวิศ เจริญพานิช 00489 ป.4 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
490 ด.ช. ปรเมษฐ์ อริยกุลสุทธิ์ 00490 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
491 ด.ช. เตชินท์ มิกี้ 00491 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
492 ด.ช. ปัณณ์ วีระพงษ์ 00492 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
493 ด.ช. วสุพล อรรถยุติ 00493 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
494 ด.ช. ปัญญาวุฒิ ปิยะศิรินานันทร์ 00494 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
495 ด.ช. ธีธัช กุลธนพาณิช 00495 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
496 ด.ช. ภีม คติวานิช 00496 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
497 ด.ช. คุณาพจน์ สุทธินนท์ 00497 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
498 ด.ช. พงศ์พลช มานะธรรมไพบูลย์ 00498 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
499 ด.ช. อนันต์ ผลทับทิม 00499 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
500 ด.ช. ณัฐวัฒน์ แซ่กัง 00500 ป.6 กรุงเทพคริสตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ :  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815 ทั้งนี้ ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีไม่เข้าสอบ