การสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559

สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

แนวคิดและหลักการ

สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา จะจัดการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถในวิชาภาษาอังกฤษอยู่เสมอ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน และกระตุ้นให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อเป็นพลเมืองในประชาคมอาเซียน

 

download โครงการ

download ใบสมัคร download แผนที่สนามสอบ

 

 

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศได้เข้าร่วมแข่งขัน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เพื่อให้นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าแข่งขันได้แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนประถมศึกษาสนใจ และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
  3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษามากขึ้น

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทั่วประเทศ

 

วิธีการสมัคร

1)   กำหนดรับสมัครวันที่ 22 มิถุนายน - 9 กันยายน  2559

2)   ค่าสมัครคนละ 100.- บาท

3)   ส่งใบสมัคร พร้อมใบ pay in มายัง

3.1 ไปรษณีย์ถึง สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา เลขที่ 9/99 อาคารแม็ค ซ.ลาดพร้าว

38 ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 หรือ

3.2 สแกนเอกสารส่งมาที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ

3.3 ส่ง FAX มายังหมายเลข 0 2938 2028  กด 6

 

การชำระเงิน : โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 25 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 045-2-97258-1 ชื่อบัญชี สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่ www.apt4kru.org/eng

 

การลงทะเบียนสอบ : นำบัตรประชาชน มาแสดงในวันสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ *

** ประกาศผลสอบทาง www.apt4kru.org/eng ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนในการดูผลสอบ

 

รายละเอียดการสอบ : 1. ข้อสอบปรนัย : Grammar, Writing, Usage, Reading จำนวน 100 ข้อ

2. Speech (เฉพาะผู้เข้ารอบ 5 คนแรกของแต่ละประเภทการแข่งขัน)

 

รายละเอียดการแข่งขัน

1)   กำหนดวันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. - 11.00 น.

2)   ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 5 คนแรกของแต่ละประเภทการแข่งขัน ต้องสอบ Speech ในเวลา 13.00 น. - 14.00 น.

3)   พิธีมอบรางวัล วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 เวลา 14.30 น. - 15.30 น.

4)  สถานที่สอบแข่งขัน ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา (ตรงข้ามวังสวนกุหลาบ)

5)   หากผู้เข้าแข่งขันสอบข้อสอบปรนัยได้คะแนนอันดับ 1, 2 หรือ 3 มีคะแนนเท่ากัน จะต้องสอบเพื่อหาผู้ได้อันดับละ 1 คน อีกครั้ง

6)   ผู้ที่มีคะแนนสอบรวมสูงสุด 5 คนแรกของแต่ละประเภทการแข่งขัน ถือเป็นผู้ได้รับรางวัล

 

ประเภทการแข่งขัน

ประเภทที่ 1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร, โรงเรียนเทศบาล และ Home School

ประเภทที่ 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนสาธิต

 

รางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ                 ประเภทละ     5,000  บาท และโล่พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ประเภทละ    3,000  บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ประเภทละ    2,000  บาท และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย 2 รางวัล       ประเภทละ    1,000  บาท และเกียรติบัตร

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้นจำนวน  24,000  บาท

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : สมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา

 

ผู้สนับสนุนโครงการ : บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

 

หมายเหตุ : รายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่าย จะเป็นรายได้ของสมาคมครูภาษาอังกฤษประถมศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0  2512  0661 ต่อ 3815 ,3912

 

หมายเหตุ : สมาคมสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อสอบและเฉลย

 

download โครงการ

download ใบสมัคร download แผนที่สนามสอบ