รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2559
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 9 กันยายน 2559

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
1 ด.ญ. พัฒพิชญ์สา โสภณธรรมพัฒน์ ป.4 วัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร
2 ด.ญ. ชุตินันต์ สุขพงศ์จิรากุล ป.5 อนุบบาลนครราชสีมา นครราชสีมา
3 ด.ช. ณัฐพงษ์ พรหมกร ป.4 วัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร
4 ด.ช. ฐิติพัฒน์ โกทา ป.4 เศรษฐบุตรอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
5 ด.ช. ป้องภพ พงศ์สุวรรณ ป.1 บีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
6 ด.ช. ธนดล อุทัยสินธุเจริญ ป.6 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชลบุรี
7 ด.ญ. นภัสรพี ศิรามังคลานนท์ ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
8 ด.ญ. กัญจน์มิตา บุญสุวรรณ ป.6 เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร
9 ด.ญ. ภิภาธร ทองวิจิตร ป.5 อนุบาลระยอง ระยอง
10 ด.ญ. ปาณิศา ช่อเส้ง ป.5 อนุบาลระยอง ระยอง
11 ด.ช. จักรพงศ์ กีรติเชษฐ์ ป.4 สาธิตม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
12 ด.ช. ปุริม เมืองยศ ป.5 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
13 ด.ช. ปภัช สมุทรพุทธา ป.6 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
14 ด.ญ. นพรดา สุวรรณนุรักษ์ ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
15 ด.ญ. สิริรสา จุละจาริตต์ ป.6 สาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร
16 ด.ช. ปราการ สุธาศิลพรมแพร ป.4 สาธิต.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
17 ด.ช. ภูวิศ เจริญพานิช ป.5 กรุงเทพคริตเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
18 ด.ญ. พิมพ์มาดา สุรชีวิน ป.4 อนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี
19 ด.ญ. จารุวรรณ วณิชสุรหิรัญ ป.5 นานาชาติอาร์ซี กรุงเทพมหานคร
20 ด.ญ. ธัญญสรณ์ มุนินทร์นิมิตต์ ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
21 ด.ช. ภัสภูมิ ตันนิรันดร ป.6 สาธิตม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
22 ด.ญ. ณพร ศิลปรัสมี ป.6 ปาณยาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
23 ด.ช. ภูมิรัตน์ ราชนิยม ป.6 ปาณยาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
24 ด.ช. อิทธิเชษฐ์ ทองแสง ป.6 ปาณยาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
25 ด.ช. กัณณพงศ์ กาญจนกุลดำรง ป.5 อนุบาลระยอง ระยอง
26 ด.ช. ชินดนัย พรสิงห์ ป.6 บีคอนเฮ้าแย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี
27 ด.ช. พงษ์ประภัสสร์ ประสานพิมพ์ ป.4 อนุบาลอุบลราชบุรี อุบลราชบุรี
28 ด.ช. พิชญุตม์ เฟื่องอารมย์ ป.4 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
29 ด.ช. ณัฐพฤกษ์ ศักดาภิพาณิชย์ ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
30 ด.ช. ณัฐดนัย ศักดาภิพาณิชย์ ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
31 ด.ช. เอริก ดิปริเอโทร ป.6 กสิณธรอาคาเดมี่ กรุงเทพมหานคร
32 ด.ญ. ชุติกาญจน์ มณฑาพันธ์ ป.6 อนุบาลนนทบุรี นนทบุรี
33 ด.ช. ปฏิภาณ สิทธินิสัยสุข ป.6 สารสาสน์วิเทศชลบุรี ชลบุรี
34 ด.ญ. ปนัสญา สุทธิจักร์ ป.5 พร้อม กรุงเทพมหานคร
35 ด.ญ. ชาลิสา อุ่นเจริญสุข ป.4 สาธิต.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
36 ด.ญ. พัชรีพร มาศมัณฑนะ ป.5 ลาซาล กรุงเทพมหานคร
37 ด.ช. พนชกร ยรรยง ป.5 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
38 ด.ช. ณภัท อุตบัววงศ์ ป.5 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
39 ด.ญ. จิตติมา ยิ้มแฉล้ม ป.3 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง
40 ด.ช. ภูมิพัฒน์ แสนสิ่ง ป.3 อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง
41 ด.ช. รัฐบุรุษ ติยรัฐกาล ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
42 ด.ช. คุณานนท์ ทัพวงษ์ ป.6 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
43 ด.ญ. ณัฏฐณิชา เลิศสิริมั่งคง ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
44 ด.ญ. ปวันพัสตร์ ชินชัยพงษ์ ป.6 สาธิตเกษตร กรุงเทพมหานคร
45 ด.ช. ธนกฤต นิรนาท ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
46 ด.ญ. ฑิตยา นิรนาท ป.3 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
47 ด.ช. กิตติคุณ ศรีนิศานต์สกุล ป.5 อำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
48 ด.ญ. ฌิชชา นิลวานิช ป.4 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
49 ด.ญ. มณิชยา แสงไฟ ป.5 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
50 ด.ญ. กัลยกร ขุมนาค ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ