รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2559
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 9 กันยายน 2559

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ
ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
501 ด.ญ. เอริณ ไกรวัฒนพงศ์ ป.5 สาธิต มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
502 ด.ช. อธิป ไกรวัฒนพงศ์ ป.4 สาธิต มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
503 ด.ช. ธนดล พืชพันธุ์งาม ป.6 กรุงเทพคริตเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
504 ด.ญ. หิรัญญิกา พรหมชัยศรี ป.4 วัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร
505 ด.ช. เมธัส เต็มจิ๋ว ป.4 วัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร
506 ด.ช. สุพศิน รุจิเรืองชัย ป.5 วัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร
507 ด.ช. ศิวัฒม์ ห้วยหงษ์ทอง ป.5 วัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร
508 ด.ช. รุ่งโรจน์ แฮะประโคน ป.5 วัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร
509 ด.ญ. ชุติมา ข่าขันมะรี ป.5 วัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร
510 ด.ช. ภาณุพงศ์ ภาสกรกานต์ ป.6 วัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร
511 ด.ญ. ริชญาดา เต็มจิ๋ว ป.6 วัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร
512 ด.ช. กัญจน์ธีเดช ลิ่มกังวาฬมงคล ป.6 กานดา กรุงเทพมหานคร
513 ด.ช. ณัฐภัทร ปัญญาชนเจริญ ป.6 นักบุญเปโตร นครปฐม
514 ด.ช. พงศภัค สาแก่งทราย ป.6 นักบุญเปโตร นครปฐม
515 ด.ญ. ญมลณช เตยสิริเศษฐ์ ป.6 นักบุญเปโตร นครปฐม
516 ด.ช. สรชา ตันมณีสาคร ป.6 นักบุญเปโตร นครปฐม
517 ด.ญ. กัญธิดา เดชบุรัมย์ ป.6 นักบุญเปโตร นครปฐม
518 ด.ญ. กรวิกา พรหมรังษี ป.6 นักบุญเปโตร นครปฐม
519 ด.ญ. ชนาภา กิจสวัสดิ์ ป.6 นักบุญเปโตร นครปฐม
520 ด.ญ. วนัสชนันท์ รัตนาทร ป.6 นักบุญเปโตร นครปฐม
521 ด.ญ. ดวงฤทัย บัวแสง ป.6 นักบุญเปโตร นครปฐม
522 ด.ญ. มยุรฉัตร กิจบำรุง ป.6 นักบุญเปโตร นครปฐม
523 ด.ช. นิติรัฐ สิขิตชัยศักดิ์ ป.6 นักบุญเปโตร นครปฐม
524 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ นิยมธรรมกิจ ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
525 ด.ญ. วรินทร ชวลิต ป.4 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
526 ด.ญ. วริศรา พิทักษ์ชัยกุล ป.4 บีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี
527 ด.ญ. ชนิตสิรี อภิศุภวัฒน์ ป.6 สีตบุตรบำรุง กรุงเทพมหานคร
528 ด.ช. แพททริค เดวิค ชิมฟ ป.6 สีตบุตรบำรุง กรุงเทพมหานคร
529 ด.ญ. กมลณิช สินพร ป.6 สีตบุตรบำรุง กรุงเทพมหานคร
530 ด.ช. สรายุทธ หัสสา - สีตบุตรบำรุง กรุงเทพมหานคร
531 ด.ช. แทนคุณ รอดพ้น ป.5 วรรณสว่างจิต กรุงเทพมหานคร
532 ด.ญ. พิชชาอร คณะเจริญ ป.5 เอกบูรพา วิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
533 ด.ญ. ปุณณภา อัครธรรมโชติ ป.5 อัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
534 ด.ญ. ลาภิสรา หลิว ป.4 กว่างเจ้า กรุงเทพมหานคร
535 ด.ญ. จรสกนก ขี้เจริญ ป.6 กว่างเจ้า กรุงเทพมหานคร
536 ด.ญ. อารูชี โคตารี่ ป.6 กว่างเจ้า กรุงเทพมหานคร
537 ด.ญ. ณัฐกรณ์ เย ป.6 กว่างเจ้า กรุงเทพมหานคร
538 ด.ญ. ฐิดณิชา เจริญไชย ป.6 กว่างเจ้า กรุงเทพมหานคร
539 ด.ญ. เจเนท ณัฐนันท์   แลม ป.4 กว่างเจ้า กรุงเทพมหานคร
540 ด.ญ. ชาวี่ เจน ป.6 กว่างเจ้า กรุงเทพมหานคร
541 ด.ช. มานาส เซเทีย ป.6 กว่างเจ้า กรุงเทพมหานคร
542 ด.ญ. ปฐวดี สุขแสงบุญ ป.6 กว่างเจ้า กรุงเทพมหานคร
543 ด.ช. นิติธร บุณยเกียรติ ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
544 ด.ช. ธรณินทร์ บุญล้ำเลิศ ป.6 วัดไทร(สินศึกษาลัย) นครปฐม
545 ด.ญ. กัญญาณัฐ นาคประพันธ์ ป.6 วัดไทร(สินศึกษาลัย) นครปฐม
546 ด.ญ. ศิลป์สุภา เที่ยงธรรม ป.6 วัดไทร(สินศึกษาลัย) นครปฐม
547 ด.ญ. ภัชธนษร มงคลธนมาศ ป.6 พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร
548 ด.ญ. อริญชยา สีตราริน ป.4 อรรถมิตร กรุงเทพมหานคร
549 ด.ช. โมไนย สีตราริน ป.3 อรรถมิตร กรุงเทพมหานคร
550 ด.ญ. ปภัสรา ทองมาก ป.5 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ