รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2559
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 9 กันยายน 2559

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ
ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
551 ด.ช. สิปปภาส ลาภังยะวิทย์ ป.6 อรรถมิตร กรุงเทพมหานคร
552 ด.ช. สิปปกร ลาภังยะวิทย์ ป.6 อรรถมิตร กรุงเทพมหานคร
553 ด.ช. ณฐกร สวัสดิ์นพรัตน์ ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
554 ด.ช. ไทยธรรม ชาญโลหะ ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
555 ด.ช. ชนาธิป ภคนันทานนท์ ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
556 ด.ช. ภูมิรพี ไทยนิยม ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
557 ด.ช. ณัฏฐ์ปพน สันติลินนท์ ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
558 ด.ช. ชนานน ภคนันทานนท์ ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
559 ด.ช. ณภัทร เทศรำพรรณ ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
560 ด.ช. สิรวิทญ์ ทองรอด ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
561 ด.ช. ปุณณ์วรุตม์ อัตถไพศาล ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
562 ด.ช. อิสยาห์ บรรพลิตานนท์ ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
563 ด.ช. ภัคพล ฉัตรพรธรรม ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
564 ด.ช. ศิวัจน์ วัฒนะศรีพงษ์ ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
565 ด.ช. วรโชติ บุญขวัญ ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
566 ด.ช. วัชรวัชย์ สิงห์สุวรรณ ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
567 ด.ช. พีรพัฒน์ เหล่าโกสิน ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
568 ด.ญ. พัทธนันท์ ลิมพะสุต ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
569 ด.ช. เด่นพงศ์ เด่นแก้ว ป.5 ผไทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
570 ด.ช. สุพล ตั้งศิริพัฒน์ ป.6 สาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร
571 ด.ญ. ภูษิตา ธนอัญญาพร ป.6 สาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร
572 ด.ช. ปุญญ์ นิยมไทย ป.6 สาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร
573 ด.ญ. เคียงชณก ชอง ป.6 สาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร
574 ด.ช. วิล จิรธรรม์ บุญเกิด ป.6 สาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร
575 ด.ช. สมัชญ์ ภมรกูล ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
576 ด.ญ. พิมพ์ลภัส กลิ่นฟุ้ง ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
577 ด.ญ. ณัฎฐากร วยากรณ์ ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
578 ด.ญ อินท์พรรษ รุ้งรุจิเมฆ ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
579 ด.ญ. จิดาภา จำลองเพ็ชร ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
580 ด.ญ. ปรียากรณ์ สิรยานนท์ ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
581 ด.ญ สิรินิญาต์ สิริพราหมกุล ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
582 ด.ช. ภูวิวัฒน์ สีตะธนี ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
583 ด.ช. อิงควัชร์ เกียรติ์บุลวัชร ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
584 ด.ช. ณัฐธีร์ วัชรปริยพัฒน์ ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
585 ด.ญ. วิธาวีร์ วัชรปริยพัฒน์ ป.4 เซนต์ฟรังซีดีซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
586 ด.ญ กิตติกานต์ ยี่หลัก ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
587 ด.ญ พรปวีณ์ วลัยกนก ป.5 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
588 ด.ญ พิชญา ว่องกิตติพงษ์ ป.4 สาธิตเทศบาลนครระยอง ระยอง
589 ด.ญ. พิชญ์สินี ว่องกิตติพงษ์ ป.5 สาธิตเทศบาลนครระยอง ระยอง
590 ด.ญ. ชนิดาภา ทรงประดิษฐ์ ป.5 ราชินี กรุงเทพมหานคร
591 ด.ช. กรวิชญ์ เกตุพิบูลย์ ป.5 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
592 ด.ช. ถิรภัทร กิจวีรกุล ป.4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยา กรุงเทพมหานคร
593 ด.ช. ศีรินทร์ เกตุขาว - อนุบาลนนทบุรี นนทบุรี
594 ด.ช. กฤตภาส เธียรธโนปจัย ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
595 ด.ญ. กวินกาญจน์ เธียรธโนปจัย ป.4 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
596 ด.ช. อภิมงคล เมฆชมภู ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
597 ด.ช. ปองคุณ คำพูล ป.5 เอกบูรพา วิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
598 ด.ญ. ปาลิกา คำพูด ป.4 เอกบูรพา วิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
599 ด.ญ. หนึ่งฤทัย เนียมสกุล ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
600 ด.ช. สุวิจักขณ์ ถิระพร ป.5 สาธิตคริสเตียนวิทยา นนทบุรี

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ