รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2559
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 9 กันยายน 2559

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ
ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
601 ด.ญ. วิรัตนันท์ ภู่เจริญวงศ์ ป.5 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
602 ด.ญ. สุรดา กมลสินธุ์ ป.5 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
603 ด.ช. สิริกร กมลวัล ป.5 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
604 ด.ช. พชร พรหมสกุลวัฒนา ป.5 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
605 ด.ญ. พาขวัญ สุวรรณชู ป.5 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
606 ด.ช. ตฤณ มาสุจันทร์ ป.5 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
607 ด.ญ. ณัฏฐณิชา แสงแก้ว ป.5 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
608 ด.ช. ก่อพงศ์ คงเกตุ ป.5 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
609 ด.ช. ถิรเจตน์ มุ่งเป้าอภิเจริญกุล ป.5 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
610 ด.ช. ชินกฤต ภู่แส ป.5 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
611 ด.ช. ศุภวิชญ์ ทองคำ ป.5 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
612 ด.ญ. ญาณิน เคารพาพงศ์ ป.5 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
613 ด.ช. จิรทีปต์ สายหยุด ป.5 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
614 ด.ช. กิตติลาภ งามสรรพ์ ป.5 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
615 ด.ช. สิทธินนท์ พึ่งพรหม ป.5 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
616 ด.ช. ปารณัท ศิลาเณร ป.5 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
617 ด.ญ. พัฐธนิสา ธนสินณัฐนนท์ ป.5 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
618 ด.ญ. อุนอันนา ทิพย์ขวัญ ป.5 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
619 ด.ญ. ภัทรพรรณ ร่วมสุข ป.5 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
620 ด.ญ. ศุภิสรา นามมัน ป.5 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
621 ด.ญ. ณัฐนรี ธะนะภาษี ป.5 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
622 ด.ช. ธนทรัพย์ ภู่สวัสดิ์รัตนา ป.6 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
623 ด.ช. อุนนดา ผลถาวร ป.6 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
624 ด.ช. ณัฐดนัย พรมาลัยรุ่งเรือง ป.6 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
625 ด.ญ. ณัฏฐ์นรี พิสุทธ์ธนาสาร ป.6 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
626 ด.ญ. ชาลิสา กลิ่นเถา ป.6 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
627 ด.ญ. ชญานิศ ศรีแสนตอ ป.6 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
628 ด.ญ. สลิลลดา สุดแสง ป.6 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
629 ด.ญ. พัทรศยา เอ่งอ้วน ป.6 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
630 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ใจยงค์ ป.6 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
631 ด.ช. ธกฤต จงกลรัตนาภรณ์ ป.6 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
632 ด.ญ. ธนวัน อังคณานุชาติ ป.6 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
633 ด.ญ. ปวันรัตน์ เดชบำรุง ป.6 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
634 ด.ช. นนทวัฒน์ จิวรรจนะโรดม ป.6 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
635 ด.ช. กฤตยช เย็นใจ ป.6 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
636 ด.ช. ธีรพัทร ควรสุวรรณ ป.6 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
637 ด.ญ. ธัญชนก เวียงซุ้ย ป.5 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
638 ด.ญ. ธัญรดา ราชโยธา ป.5 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
639 ด.ญ. จุฑามาศ ภาคีชีพ ป.5 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
640 ด.ญ. กัญญาภัทร อิทธิพงศ์เมธี ป.6 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
641 ด.ช. วัชสัณห์ จิตดี ป.6 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
642 ด.ญ. ณัฐพัชร์ จันทร์จริยากุล ป.6 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ปทุมธานี
643 ด.ช. ภูวนัตถ์ โกมลฐิติ ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
644 ด.ช. อิทธิพัฒน์ ซ่อมประดิษฐ์ ป.6 กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร
645 ด.ช. จามีกร ลิขิตวัฒนานุรักษ์ ป.6 บางกอกทวิวิทย์ กรุงเทพมหานคร
646 ด.ญ. ณัฐรัตน์ บูรณะกร ป.6 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
647 ด.ญ. ทาศเมดา เบกม ป.6 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
648 ด.ช. นฤพนธ์ ฉายสุวรรณศีรี ป.6 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
649 ด.ญ. ประภากร พานเรือง ป.6 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
650 ด.ช. อานนท์ ห่มซ้าย ป.5 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ