รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2559
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 9 กันยายน 2559

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ
ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
651 ด.ญ. สุภัทรา พานเรือง ป.5 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
652 ด.ญ. ชลชนก โพร้งจั่น ป.5 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
653 ด.ญ. กนกกร ปิ่นทอง ป.6 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
654 ด.ญ. เปมนีย์ มินสุไลมาน ป.4 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
655 ด.ญ. วิรุชฏิญา วิจิตคะจี ป.4 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
656 ด.ช. ปรีชากร พรมนนท์ ป.5 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
657 ด.ญ. ไอชา นิดา วาดูด้า อั๊กนัน ป.4 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
658 ด.ญ. ไหมทอง อภัยพันธ์ ป.4 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
659 ด.ญ. นันทินี ศรีสุภานนท์ ป.5 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
660 ด.ญ. พิชญาภา สรศาสตร์ ป.4 สัจจพิทยา กรุงเทพมหานคร
661 ด.ญ. รินรดี แดงสกุล ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
662 ด.ญ. รินรดา แดงสกุล ป.6 พญาไท กรุงเทพมหานคร
663 ด.ญ. พิชญ์สินี รัตนกรวิทย์ ป.5 สาธิต มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
664 ด.ช. อติกันต์ หวลเจริญทนต์ ป.5 สาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร
665 ด.ญ. สิริณัฏฐ์ พันธ์งาม ป.4 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
666 ด.ญ. เจตนิพิฐ ธนทวี ป.4 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
667 ด.ญ. นถสร วรรธนะภูติ ป.4 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
668 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ พรสินเรืองชัย ป.4 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
669 ด.ญ. ณัฏฐ์ภัทรธร มุทตานนท์ ป.4 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
670 ด.ญ. พัฒนพร พันธุ์เอี่ยม ป.4 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
671 ด.ญ. อชิรญาณ์ หอมขจร ป.4 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
672 ด.ญ. ชนมน ลักขณาวิไล ป.4 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
673 ด.ญ. ชนัญชิดา ไม้หอม ป.4 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
674 ด.ญ. สลิลพร วงศ์สร้างทรัพย์ ป.4 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
675 ด.ญ. ณภัสสร วัลยะธเสรี ป.4 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
676 ด.ญ. อัญชิสา ชลสวัสดิ์ ป.4 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
677 ด.ญ. อภิดิษฐา คงศีลธรรม ป.5 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
678 ด.ญ. ชนิศา อรรถานนท์ ป.5 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
679 ด.ญ. ชลิดา รัตนศึกษา ป.5 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
680 ด.ญ. พิรดา ตลับแก้ว ป.5 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
681 ด.ญ. ภัทรวดี มนต์บุรีนนท์ ป.5 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
682 ด.ญ. ซาร่า จำนงค์ผล ป.5 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
683 ด.ญ. ธัญญ์พิชชา ภู่งาม ป.5 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
684 ด.ญ. ปาณิศา ธรรมทีปกุล ป.5 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
685 ด.ญ. พิชชานันท์ ขาวคำ ป.5 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
686 ด.ญ. ชเนตตี โอสถานนท์ ป.5 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
687 ด.ญ. ณหกัญ วราธนานันทน์ ป.5 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
688 ด.ญ. สุพรรณา แช่มเชื้อ ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
689 ด.ญ. ศตพร บินนาราวี ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
690 ด.ญ. ตันหยง วัฒนาอาษากิจ ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
691 ด.ญ. อนงค์ภัทรี พัฒนทรัพย์ ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
692 ด.ญ. เพ็ญพิชญา ชินอุดมทรัพย์ ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
693 ด.ช. ชินภัทร ฤกษ์ขจรเกียรติ ป.6 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
694 ด.ช. ธิติพัทธ์ อินทสุวรรณ ป.6 อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
695 ด.ช. ธิติ ไกรเพชร ป.4 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
696 ด.ช. สุธีริทธิ์ แสงสุริยงค์ ป.3 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
697 ด.ญ. ชุดา เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ ป.3 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
698 ด.ช. ธนากร สิงห์งาม ป.3 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
699 ด.ญ. ปิยธร รื่นรวย ป.3 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
700 ด.ญ. มนัสนันท์ ชัยโชติวิชิต ป.3 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ