รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2559
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 9 กันยายน 2559

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ
ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
701 ด.ช. เฉลิมราช ครีแสงจันทร์ ป.4 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
702 ด.ช. อภิญญา ด้วงโสน ป.4 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
703 ด.ญ. กุลฑมาศ คเชนทร ป.4 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
704 ด.ช. ศุภกร มาลาพงษ์ ป.4 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
705 ด.ญ. กรวิภา ทรัพย์แก้ว ป.4 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
706 ด.ญ. ณัชวดี ปุตตธรรมกุล ป.4 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
707 ด.ญ. ณัฏฐ์ปัณชญา เฉลิมกลิ่น ป.4 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
708 ด.ญ. พรรพษา กำจัดภัย ป.4 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
709 ด.ญ. นฤสรณ์ เปรี่ยมงูเหลือม ป.4 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
710 ด.ญ. คีตกานท์ โพธิ์สุพรรณ ป.4 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
711 ด.ช. กิตติพงษ์ ไตรพรหม ป.5 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
712 ด.ช. ฐิติวัชร์ วรนัยพินิจ ป.5 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
713 ด.ช. ภาณุวัฒน์ แจ่มจำรูญ ป.5 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
714 ด.ช. รัชนนท์ ศรีอันยู้ ป.5 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
715 ด.ญ. จิรัชยา ฉัตรมณีรุ่งเจริญ ป.5 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
716 ด.ญ. ชิดชนก เกลียวเงิน ป.5 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
717 ด.ญ. ชุติมนต์ รอดสำราญ ป.5 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
718 ด.ญ. ณิชนันทน์ พึ่งสังข์ ป.5 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
719 ด.ญ. ต้นข้าว ต่ายใหญ่เที่ยง ป.5 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
720 ด.ญ. ธนัทอร คล้อยอรุณ ป.5 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
721 ด.ญ. ธัญญธร ศรีเล็กดี ป.5 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
722 ด.ญ. น้ำทิพย์ กลอยดี ป.5 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
723 ด.ญ. รติกานต์ เอี่ยมแสง ป.5 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
724 ด.ญ. รุ่งนภา เกตุแก้ว ป.5 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
725 ด.ญ. อริษา ดวงราษี ป.5 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
726 ด.ญ. นันทิชา เอี่ยมเสน ป.5 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
727 ด.ช. วงศพัทธ์ ตันตะโยธิน ป.5 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
728 ด.ญ. จีรนันท์ โนนน้อย ป.5 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
729 ด.ญ. รักษิณภา รัศมี ป.5 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
730 ด.ช. ปวรปรัชญ์ มณีคร ป.5 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
731 ด.ญ. สุภาพร กระสังข์ ป.5 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
732 ด.ญ. ภาวนา วิเศษปัญญาพงศ์ ป.5 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
733 ด.ช. กิตติพัฒน์ หาญณรงค์ ป.6 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
734 ด.ช. นรเศรษฐ์ บุญเรืองยศศิริ ป.6 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
735 ด.ช. ภควัตร สิโนทก ป.6 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
736 ด.ญ. ชนาภร ยี่สุ่นแป้น ป.6 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
737 ด.ญ. ทิฆัมพร ชมทรัพย์ ป.6 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
738 ด.ญ. เพลงแพรวา ศรีแช่มช้อย ป.6 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
739 ด.ช. ณัฐภูมิ มั่นถาวรวงศ์ ป.6 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
740 ด.ช. นิพนธ์ ศรีตงกิม ป.6 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
741 ด.ช. เอกรินทร์ สอดห่วง ป.6 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
742 ด.ญ. สุภางค์พิศา ชาติเดชาพัฒน์ ป.6 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
743 ด.ช. ณัฐธีร์ รุจิพงษ์รัตน์ ป.6 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
744 ด.ญ. ธิติญา นักเกลื่อน ป.6 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
745 ด.ญ. รัตนพร ใจอักษร ป.6 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
746 ด.ญ. วิวรรธณี ฤทธิ์แฉ่งทอง ป.6 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
747 ด.ญ. ศศิธร ศรีดาวเดือน ป.6 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
748 ด.ญ. หทัยกาญจน์ ยิ่งสม ป.6 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
749 ด.ญ. ไปรยา คุ้มพะเนียด ป.6 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
750 ด.ญ. สุชัญญา แก้วแกมศรี ป.6 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ