รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2559
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 9 กันยายน 2559

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ
ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
751 ด.ญ. รุจิรา บูรณัติ ป.6 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
752 ด.ช. ปัฏฐวี อรุณธัญญาวิวัช ป.6 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
753 ด.ญ. วิลาสินี มูลทองชุน ป.6 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
754 ด.ญ. สุชานาถ เพ็งสว่าง ป.6 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
755 ด.ญ. สุภัสสร พูลบางยูง ป.6 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
756 ด.ญ. กัลยาภรณ์ อินต๊ะอุด ป.6 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
757 ด.ช. ณัฐพัชร์ กังวาลยศศักดิ์ ป.6 เซนต์แอนดรูว์ นครปฐม
758 ด.ช. เจตณัฐ มงคลรัตนชัย ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
759 ด.ช. ภาวิต ภูรีพิบูล ป.5 คุ้มเกล้าสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร
760 ด.ญ. พรลดา สุขดาว ป.4 คุ้มเกล้าสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร
761 ด.ญ. ปุณณิศา แรกขึ้น ป.4 คุ้มเกล้าสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร
762 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เกษเพ็ชร์ ป.6 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
763 ด.ญ. ปวริศา โจว ป.5 เอกบูรพา วิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
764 ด.ญ. ยลยดาพร นิลดี ป.4 โสมิกาญจน์ กรุงเทพมหานคร
765 ด.ญ. พิชญา อัศว์วัชรพจศ์ ป.5 โสมิกาญจน์ กรุงเทพมหานคร
766 ด.ช. สุภิยะ สกุล ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
767 ด.ญ. สิริกุล ศรัทธาบุญ ป.6 สารสาส์นเอกตรา กรุงเทพมหานคร
768 ด.ญ. สริตา สุขสุมิตร ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
769 ด.ช. จิรกร จงรัตนกิจ ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
770 ด.ช. ภาพตะวัน ปิวรบุตร ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
771 ด.ช. ภคิน บุญชนะชัย ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
772 ด.ญ. พุทธิตา รีวสันต์ ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
773 ด.ญ. เขมิพัชร์ เขมาภิรักษ์ ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
774 ด.ช. มนต์ณัฐ จิรัปปภา ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
775 ด.ญ. ยุวพร ภมรสูตร ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
776 ด.ญ. ปภัชญา คูหาภินันทน์ ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
777 ด.ช. ตฤณ ศรีวราหกุล ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
778 ด.ช. จิรเมธ ชวดชุม ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
779 ด.ช. อิงควัต วิชัยลักขณา ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
780 ด.ญ. ธัญญสรณ์ มุนินทร์นิมิตต์ ป.6 แสงโสม กรุงเทพมหานคร
781 ด.ช. สิริวิชฐ์ รอดอนันต์ ป.5 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
782 ด.ญ. ณัฏฐนิชชา ธีระอรรถเวช ป.6 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
783 ด.ญ. ทอหทัย สุธรรมภาวดี ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
784 ด.ช. ฟินน์ ดวนด่วน ป.4 จันทร์กระจ่างศึกษา ปราจีนบุรี
785 ด.ญ. จิรญากร พึ่งเย็น ป.4 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
786 ด.ช. กันต์ธร ไข่มุกข์ ป.5 พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี
787 ด.ญ. วีร์รันธร อัครพรพรหม ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
788 ด.ญ. สุชาวลี ส้มเขียวหวาน ป.5 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
789 ด.ญ. กัณฑ์กมล ทิโน ป.6 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
790 ด.ช. ธีรเมธ พุทธนอก ป.6 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
791 ด.ญ. ปาณิสรา คำอาจ ป.5 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
792 ด.ญ. ฮาวา มาเรก้า ป.5 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
793 ด.ช. สุรชัย ตี้กุล ป.4 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
794 ด.ญ. วรัญญา เนาะกาเติม ป.4 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
795 ด.ญ. สุพิณญา ดวงอาทิตย์ ป.4 ยุหมินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
796 ด.ช. ปุณาวัฒณ บุญลออ ป.5 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
797 ด.ช. ฤติ พงษ์ศริยากรณ์ ป.5 สาธิต ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
798 ด.ช. ศวิษฐ์ ประไพศาล ป.5 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
799 ด.ช. เบนจามิน วินเซ็นต์ แบสดินส์ ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
800 ด.ช. สมัชญ์ สุริยน ป.6 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ