รายชื่อผู้สอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5/2559
สำหรับ ท่านที่สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามตารางด้านล่าง โดยสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่ 9 กันยายน 2559

หมายเหตุ :

1. นักเรียนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในระดับชั้น ป.4 - ป.6 ทางสมาคมอนุญาตให้สมัครสอบได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล ฉะนั้นนักเรียนที่สมัครสอบและได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถรับรางวัลได้ ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ป.4 - ป.6 เท่านั้น

2. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ เลขที่สอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ ซึ่งทางสมาคมจะจัดทำรายชื่อโดยเรียงตามตัวอักษร เพื่อสะดวกต่อการค้นหารายชื่อ

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ

4. สถานที่สอบ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

 

ตารางรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 5/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต ถนนนครราชสีมา กรุงเทพมหานคร

 

ลำดับ
ชื่อ-สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
851 ด.ช. จูลเลียศ เฮเดน  กิล์ลเบิร์ต ป.4 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
852 ด.ญ. นันทิชา เลาหกุลเวทิตา ป.4 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
853 ด.ช. ธนภัทร สกุลนิช ป.4 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
854 ด.ช. อนณ ทองเนตร ป.6 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
855 ด.ญ. ศรัยทิศา กุศล ป.6 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
856 ด.ช. สรวิชญ์ เอื้อสุกิจวัฒนา ป.6 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
857 ด.ญ. สุชัญญา สุทธนะ ป.6 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
858 ด.ช. ณฐกณ ซีตันติเวช ป.6 เอกบูรพา วิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
859 ด.ญ. โชติกา ซีตันติเวช ป.5 เอกบูรพา วิเทศศึกษา กรุงเทพมหานคร
860 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ พรหมพิมพ์ ป.6 โฆสิตสโมสร กรุงเทพมหานคร
861 ด.ช. พีระศิลป์ น้อยบาท ป.6 โฆสิตสโมสร กรุงเทพมหานคร
862 ด.ญ. ปุญญพัฒน์ เขียววงศ์ใหญ่ ป.6 โฆสิตสโมสร กรุงเทพมหานคร
863 ด.ญ. กัญญาพัชร โยธา ป.6 โฆสิตสโมสร กรุงเทพมหานคร
864 ด.ช. ณฐนนท์ เกรียงสันติกุล ป.4 กรุงเทพคริสเตียนวิทยา กรุงเทพมหานคร
865 ด.ญ. ปุณยาภา ชุณหกาญจน์ ป.5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
866 ด.ช. พงศภัค ชุลีธรรม ป.5 ธรรมภิรักษ์ กรุงเทพมหานคร
867 ด.ช. ไรวินทร์ ลิ้มประเสริฐ ป.4 ดรุณพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
868 ด.ช. จิตติภัทร อารีย์มิตร ป.4 เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
869 ด.ช. ศุภกร อัคคะพู ป.6 ผไทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
870 ด.ช. นภัสกร ชื่นค้า ป.4 สาธิต ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
871 ด.ช. ภูวเดช ประยูระเนศ ป.4 อนุบาลระยอง ระยอง
872 ด.ช. ภูดิศ ประยูระเนศ ป.5 อนุบาลระยอง ระยอง
873 ด.ช. รุ่งโรจน์ สิริบาล ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
874 ด.ช. กิตติภพ ยศสมบัติ ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
875 ด.ญ. จุฑาทิพย์ สุวรรณไตรย์ ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
876 ด.ญ. ธัญสินี สกุลศรีสัจจะ ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
877 ด.ญ. ดีปาลี เจน ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
878 ด.ญ. สิริรันต์ บุตรหิน ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
879 ด.ญ. ณัฐนิชา วุฒิไกร ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
880 ด.ญ. สุทธินันท์ พละศักดิ์ ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
881 ด.ช. อภิพล ภัทรพงศ์วัฒนา ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
882 ด.ช. ธนากร หวังสุดดี ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
883 ด.ช. วงศ์วริส มิลินศาตนันท์ ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
884 ด.ช. ธนัท จำปาหอม ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
885 ด.ญ. ศุชารัตน์ โครตวงศจันทร์ ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
886 ด.ญ. พรกนก ชัยลังกา ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
887 ด.ญ. พิมพ์ลภัส คำอุด ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
888 ด.ช. ชานนท์ ชนะเทพ ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
889 ด.ช. อานุภาพ ซิงห์ ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
890 ด.ช. กิตติภัทร หวังเจริญ ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
891 ด.ช. ศิวดลย์ ภัทราสิริพรศิวะ ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
892 ด.ช. ธีราพัทร์ จงประเสริฐ ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
893 ด.ช. ศุภโชค สมสนุก ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
894 ด.ช. กฤษณะ เหมะธุลิน ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
895 ด.ญ. สมฤดี เดอี ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
896 ด.ญ. ศุภิสรา พวงจินดา ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
897 ด.ช. ธิติสรณ์ สถิตย์ไทย ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
898 ด.ญ. มานิตา สุขเจริญ ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
899 ด.ญ. พรนภัส นาฬิกาวิท ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
900 ด.ช. อภิวิชช์ จำปาเทศ ป.5 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3815,3912 ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาภายในวันที่ 9 กันยายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ